Gir seg som po­li­ti i Se­tes­dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Rolf Erik Homme (62) slut­ter som po­liti­be­tjent et­ter 30 år i tje­nes­ten. Han har opp­levd det mes­te, men all­tid løst tøf­fe si­tua­sjo­ner ved hjelp av tale­ga­ve­ne.

– Jeg har knust noen bil­vin­du­er med mag-lyk­ta for å stop­pe bil­ty­ver, men jeg har ald­ri be­høvd å svin­ge køl­la, sier Rolf Erik Homme og tar noen munt­re riff på Gib­son-gi­ta­ren hjem­me på Rys­stad. Nå er det mu­sik­ken den gam­le danse­mu­si­ke­ren og solo­gi­ta­ris­ten vil bru­ke tida si på.

I 30 år har Rolf Erik Homme brukt di­plo­ma­ti og tale­ga­ver for å tak­le kjelt­rin­ger av ymse slag, sam­byg­din­ger som har vært dum­me nok til å set­te seg bak rat­tet med pro­mil­le inn­a­bords, roe ned krangle­fan­ter på Hov­den for å slip­pe å tøm­me Se­tes­dal for po­li­ti og mye mer.

– Det jeg li­ker best, er å hjel­pe folk. Det har hel­dig­vis vært gode mu­lig­he­ter til det, både i felt og på kon­to­ret, sier han.

DANSEMUSIKER

Rolf Erik Homme be­gyn­te i po­li­ti­et i Oslo i 1982.

– Det var ikke så hardt mil­jø i Oslo på den tida, sier han.

Først og fremst var det hen­sy­net til fa­mi­li­en som brak­te ham hjem i 1987.

Men også mu­sik­ken og spille­job­ber i Se­tes­dal og Sør­lan­det i band som Or­can, Pu­re Coun­try og Se­tes­dal Roots­band, gjor­de at han grep mu­lig­he­ten til å få jobb i fre­de­li­ge Se­tes­dal.

Sy­net som møt­te ham da tre unge, dans­ke skole­jen­ter om­kom i en brann på Hov­den, glem­mer han ald­ri. El­ler barne­fo­ten som stakk fram un­der tep­pet og vit­net om en tra­gisk tra­fikk­ulyk­ke len­ger nede i Se­tes­dal.

Se­tes­dal har også hatt sine draps­sa­ker. Da har di­plo­ma­ti kom­met godt med, også over­for me­die­ne.

– Det er mye bed­re å gi den in­for­ma­sjo­nen vi kan når vi har tid. Da slip­per vi mis­for­stå­el­ser og spe­ku­la­sjo­ner, sier han.

KAN IKKE VÆRE HISSIGPROPP

Fra Hov­den til Kris­tian­sand er det 22 mil. Av­stan­den kan tøm­me Se­tes­dal for po­li­ti i man­ge ti­mer i vis­se si­tua­sjo­ner.

– Det vik­tigs­te er å roe ned si­tua­sjo­nen ved hjelp av uro­krå­kas ka­me­ra­ter for ek­sem­pel. Det nyt- ter ikke å være hissigpropp, da kan det ende med at vi må kjø­re til Kris­tian­sand og ar­res­ten der.

– Hva har pro­vo­sert deg mest som po­li­ti?

– Det er når voks­ne folk ikke kan opp­fø­re seg.

Jeg blir også pro­vo­sert over gjen­gan­ger­ne. Det er greit at unge, første­gangs­kri­mi­nel­le får et par sjan­ser, men med 40–50, ja 100 sa­ker, bur­de det være gren­ser for straffe­ra­batt.

SKAL IKKE GJØ­RE STORT

– Folk spør meg hva jeg skal gjø­re når jeg blir pen­sjo­nist. Som po­li­ti er jeg vant til å ven­te å på at noe skul­le skje. Det skal jeg gjø­re nå også, alt­så ven­te på at noe skal skje. Men det blir mye øving på gi­ta­re­ne, sier coun­try­mu­si­ke­ren.

– Og så må jeg ord­ne litt i hu­set til kona kom­mer hjem, sier han. Kona Gi­na fra Peru er en tur i hjem­lan­det og fei­rer mors 100-års­dag.

– Jeg tar meg nok tu­rer på kon­to­ret i Val­le og pra­ter med gam­le kol­le­ger også. Det har vært fine 30 år, sier Rolf Erik Homme.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Po­liti­uni­form og køl­le er byt­tet ut med skinn­vest og gi­tar for Rolf Erik Homme nå. Han har møtt man­ge men­nes­ker i man­ge si­tua­sjo­ner gjen­nom 30 år som po­li­ti i Se­tes­dal.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Rolf Erik Homme i en yng­re ut­ga­ve da en gjeng om­strei­fe­re prøv­de å lure se­tes­dø­le­ne med juk­se­gull.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.