Iveland-vann på Trump-møte

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Saudi-ara­bia dis­ket opp med det bes­te de had­de da pre­si­dent Do­nald Trump kom på be­søk. For ek­sem­pel vann fra Iveland.

– Det­te må være god re­kla­me, selv om per­sone­ne på mø­te­ne der nede kan­skje ikke står for den bes­te po­li­tik­ken jeg har sett, sier ord­fø­rer Gro-ani­ta My­kjå­land i Iveland.

Fle­re har sendt mel­din­ger til hen­ne om vann­flas­ke­ne som sto på bor­de­ne i Riyadh da Trump møt­te over 50 mus­lims­ke le­de­re søn­dag.

Sjef for Voss-fab­rik­ken på Vatne­strøm, John Helge Aust­gu­len, satt i mø­ter man­dag og svar­te ikke på våre hen­ven­del­ser. Han er vant til sli­ke bil­der.

Qa­tar Air­li­nes er for ek­sem­pel fast kun­de av Voss-vann. Fle­re sjei­ker og prin­ser på den ara­bis­ke halv­øy har tatt bil­der med Voss-vann opp igjen­nom.

– Iveland er over hele ver­den. Sånn er det bare. Kjempe­moro, sier ord­fø­re­ren, som li­ke­vel ikke er så opp­tatt av bil­de­ne fra den sto­re ver­den.

– For meg er det al­ler vik­tigs­te at vi 15. juni star­ter vann­to- get mel­lom Kris­tian­sand og Vatne­strøm. Det blir moro. Da skal vi fei­re skik­ke­lig, sier ord­fø­re­ren.

Til åp­nin­gen hå­per hun en stats­råd vil kom­me. El­lers reg­ner hun med å åpne den nye tog­lin­ja selv.

– Ja, vi in­vi­te­rer ikke pre­si­den­ter til slikt. Det ord­ner vi selv, ler My­kjå­land.

Voss sel­ger vann til 53 land over hele ver­den, er Ive­lands størs­te pri­va­te ar­beids­plass med 110 an­sat­te. I fjor solg­te sel­ska­pet for nes­ten 700 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: SCANPIX

Pre­si­dent Trump hil­ser på kron­prin­sen av Abu Dha­bi, Mo­ham­med bin Zay­ed al-na­hayan. Mel­lom dem vann fra Iveland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.