Ven­ter fort­satt på åp­ning for norsk laks

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Åp­nin­gen for norsk laks i Ki­na lar fort­satt ven­te på seg. Norges sjø­ma­tråd hå­per at fiskeri­mi­nis­te­rens Ki­na-be­søk skal bi­dra po­si­tivt.

Fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp) inn­le­det man­dag et tre da­ger langt be­søk i Ki­na. Med seg har han en næ­rings­livs­de­le­ga­sjon med nors­ke sjø­ma­t­ak­tø­rer. De hå­per al­le på at den po­li­tis­ke nor­ma­li­se­rin­gen av for­hol­det mel­lom Nor­ge og Ki­na også skal ma­te­ria­li­se­re seg i nye og enk­le­re ramme­be­tin­gel­ser for eks­por­ten av fersk fisk, og sær­lig laks, til Ki­na.

– Vi hå­per at nor­ma­li­se­rin­gen vil skje i lø­pet av kort tid, og at vi kan gå inn i som­mer­en med et mer el­ler mind­re full­sten­dig nor­ma­li­sert for­hold med sam­me mar­keds­ad­gang som vi had­de tid­li­ge­re, sier As­bjørn Vaar­vik Rørt­vedt som er di­rek­tør for mar­keds­inn­sikt og mar­keds­til­gang i Norges sjø­ma­tråd, til NTB.

Et­ter at uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de for fem må­ne­der si­den kunn­gjor­de en full nor­ma­li­se­ring av de di­plo­ma­tis­ke og po­li­tis­ke for­bin­del­se­ne med Ki­na, har det­te ikke slått ut i økt eksport av fisk fra Nor­ge til Ki­na.

Med noen få unn­tak er det fort­satt ikke mu­lig å få fersk laks inn i Ki­na uten en om­fat­ten­de ka­ran­tene­tid som i prak­sis stan­ser eks­por­ten. I fjor ble det eks­por­tert nær 3.000 tonn laks til Ki­na, noe som ga en mar­keds­an­del på 2 pro­sent. Kon­tras­ten er stor til 2011 da norsk laks had­de en mar­keds­an­del på 94 pro­sent i Ki­na.

– Til nå har man hatt en enig­het på po­li­tisk nivå. Men vi står fort­satt over­for de sam­me prak­tis­ke mar­keds­ad­gangs­ut­ford­rin­ge­ne som tid­li­ge­re, knyt­tet til mat­sik­ker­het og av­ta­ler mel­lom mat­myn­dig­he­te­ne. Det­te re­gi­met må ryd­des av vei­en før vi igjen kan få fers­ke pro­duk­ter inn i Ki­na. Det er in­gen som vil sen­de laks til mar­ke­det hvis de er utryg­ge på om den kom­mer inn, sier Rørt­vedt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.