Ble an­gre­pet av 500 kilo ku

Natt til 17. mai stakk 11 kyr av fra inn­heg­nin­gen på Tjoms­ås. Da tre menn prøv­de å flyt­te ei ku, gikk den til an­grep på to av dem. Fort­satt er fire kyr borte.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

– Det var skik­ke­lig rodeo, sier bon­de Vi­dar Løv­dal.

Kl. 01.45 17. mai fikk Trond Stei­nar Løv­dal te­le­fon fra po­li­ti­et om at bror Vi­dar Løv­dals kyr opp­holdt seg på RV 9, seks kilo­me­ter unna inn­heg­nin­gen hvor de gres­set. Da de skul­le prø­ve å lede ei ku til en an­nen flokk med kyr, snud­de den om på bakke­top­pen.

Plut­se­lig fikk Løv­dal 500 kg ku i full fart imot seg i ste­det.

– Jeg hus­ker hvor­dan den kom mot meg, men ikke mer, sier Trond Stei­nar.

Han var sam­men med Øy­vind og To­re Eidså. Øy­vind for­tel­ler:

– Det var mørkt og plut­se­lig sto Trond Stei­nar i vei­en for kua. Kua stan­get ham opp på en bil som var rett bak, og beg­ge fløy opp på pan­se­ret før kua for­svant. Det var godt at det bare var krage­bei­net som røyk, sier han.

SYKEHUS OG FORSLÅTT

Re­sul­ta­tet ble en 17. mai på syke­hu­set hvor han måt­te ope­re­re et­ter krage­beins­brudd, og en arm som er satt ut av spill i seks til åtte uker i en vik­tig pe­rio­de av året for bon­den.

Øy­vind og To­re Eidså gjor­de et nytt for­søk på å dri­ve kua opp, men også den­ne gan­gen om­be­stem­te kua seg. Den­ne gan­gen var det To­re Eidså som sto på feil sted.

– Den sen­ket ho­det og stan­get ham ned. Det gikk så fort at han ikke rakk å rea­ge­re. Han ble kraf­tig forslått, sier Øy­vind Eidså.

FIRE DYR FORT­SATT SAVNET

Søn­dag klar­te man å fin­ne sju av dy­re­ne ved hjelp av dro­ne, og sei­ne­re le­det Vi­dar Løv­dal og fle­re hjel­pe­re dem til­ba­ke til bei­tet. Fire dyr er fort­satt borte. Spørs­må­let er hva som har for­år­sa­ket at de to­get så langt av går­de natt til 17. mai.

– De må ha vært skik­ke­lig skremt, for når dyr stik­ker av, dri­ter de over alt. Her var det in­gen­ting på strek­nin­gen ned mot riks­vei­en, sier Vi­dar Løv­dal.

– Jeg har ald­ri opp­levd ei ku som har opp­ført seg slik før, sier Trond Stei­nar Løv­dal.

STØYENDE NATT På ØVREBØ

Noe må ha skremt dy­re­ne både ut av inn­heg­nin­gen og så langt av går­de. Da de fant de førs­te dy­re­ne nede ved riks­vei­en vir­ket de vil­le og uro­li­ge.

Natt til 17. mai av­hol­des den tra­di­sjo­nel­le «Ron­da» på Øvrebø hvor ung­dom­mer har en år­lig råne­fest. Men det­te skjed­de noen kilo­me­ter unna om­rå­det hvor dy­re­ne sto.

– Ar­ran­ge­men­tet har ikke vært et pro­blem for dy­re­ne før, men det er jo mye støy, sier Trond Stei­nar Løv­dal.

Beg­ge kom­mer uan­sett med en klar opp­ford­ring til bi­lis­ter som mø­ter dyr i vei­ba­nen.

– Man må ald­ri kjø­re et­ter dy­re­ne, men hel­ler gi dem tid til å kom­me seg ut av vei­ba­nen. Det er vik­tig å vise hen­syn når du mø­ter dyr, sier Vi­dar Løv­dal.

BER OM TIPS

Det er mye skog i om­rå­det som har gjort det vans­ke­lig å fin­ne dy­re­ne. Brød­re­ne ber der­for folk om å gi be­skjed om de ser kyr uten­for inn­heg­nin­ger.

– Jeg tror de vil trek­ke mot dyr­ket mark et­ter hvert for å bei­te, men vi tren­ger hjelp for å fin­ne dem som er borte, sier Vi­dar Løv­dal.

Han sy­nes det er tra­sig å ikke ha kon­troll på dy­re­ne med tan­ke på sik­ker­het for både dem og even­tu­ell tra­fikk. Det er også leve­brø­det som er borte.

– Det er klart det er man­ge tu­sen kro­ner som er på sko­gen, sier Løv­dal.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Brød­re­ne Vi­dar (t.v.) og Trond Stei­nar Løv­dal ved gjer­det der 11 for­skrem­te kyr tok bei­na fatt og for­svant natt til 17. mai. Trond Stei­nar brakk krage­bei­net da ei ku løp på ham.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Trond Stei­nar Løv­dal er til­ba­ke med dy­re­ne et­ter et ublidt møte med ei ku natt til 17. mai.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.