Kok­ker og bøn­der i tog for norsk mat­pro­duk­sjon

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tirsdag vil tu­sen­vis av bøn­der sam­men med fle­re av Norges frems­te kok­ker gå i tog i Oslo for norsk mat­pro­duk­sjon.

Opp­to­get går fra Land­bru­kets hus på Grøn­land til Stor­tin­get. Bak­grun­nen for to­get er for­ri­ge ukes brudd i jord­bruks­for­hand­lin­ge­ne mel­lom sta­ten og bøn­de­ne. Fle­re av Norges frems­te kok­ker vil del­ta i to­get, opp­ly­ser Norges Bon­de­lag.

– Jeg kan ikke dri­ve res­tau­rant uten bøn­de­ne. Og du kan ikke spi­se deg mett uten dem, sier kjøk­ken­sjef Jørn Lie på Gam­le Ra­ad­hus i Oslo.

– Jeg me­ner al­le som set­ter pris på trygg, god og kort­reist mat, bør bru­ke mat­pau­sen sin på tirsdag til å vise at de støt­ter dem, sier kjøk­ken­sjef Chris­ter Rød­seth på Vaag­hals res­tau­rant.

Sta­tens førs­te til­bud i jord­bruks­opp­gjø­ret had­de en ram­me på 410 mil­lio­ner kro­ner. Det sis­te til­bu­det før brud­det var på 550 mil­lio­ner kro­ner, mens bøn­de­nes opp­rin­ne­li­ge krav var på 1,45 mil­li­ar­der kro­ner.

Fre­dag for­ri­ge uke gjen­nom­før­te om lag 1.000 bøn­der en vars­let blo­ka­de ved gros­sist­lag­re­ne til Nor­ges­grup­pen, Coop og Re­ma på 25 ste­der over sto­re de­ler av lan­det. Ak­sjo­nen var­te i tre ti­mer, og må­let var å få fram bud­ska­pet om at norsk­pro­du­sert mat i bu­tik­ke­ne ikke er noen selv­føl­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.