Fant mang­ler hos seks av ti sjø­mat­pro­du­sen­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I en kon­troll av 85 sjø­mat­pro­du­sen­ter som til­be­re­der ikke-varme­be­hand­let sjø­mat, som røkt fisk, fisk til sushi el­ler kokt skall­dyr, had­de 51 al­vor­li­ge mang­ler.

– Selv om ikke al­le mang­le­ne var like al­vor­li­ge, er det uro­vek­ken­de at en­kel­te had­de grunn­leg­gen­de hy­gie­nis­ke mang­ler, sier Mat­til­sy­nets se­nior­råd­gi­ver Ås­ne San­golt, som le­det til­syns­kam­pan­jen.

Av de 85 kon­trol­ler­te virk­som­he­te­ne var alt i or­den hos 28 be­drif­ter, mens seks had- de mind­re mang­ler som ble på­pekt. Hos hele 51 virk­som­he­ter end­te kon­trol­len med var­sel el­ler ved­tak. In­gen ble stengt i kon­trol­len.

Det stil­les spe­si­elt stren­ge krav til hy­gie­nen ved pro­duk­sjon av spise­fer­di­ge va­rer si­den bak­te­ri­en Lis­te­ria er en ri­si­ko i sli­ke pro­duk­ter. Virk­som­he­te­ne må der­for ha gode ru­ti­ner for å hind­re at bak­te­ri­en duk­ker opp, og de må over­våke og kon­trol­le­re at Lis­te­ria ikke er i lo­ka­le og ut­styr.

Selv om tal­le­ne er ned­slå­en­de, er de fak­tisk la­ve­re enn i 2013, da en til­sva­ren­de un­der­sø­kel­se end­te med at åtte av ti fikk var­sel el­ler ved­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.