Trump: – Vi els­ker Is­rael

Pre­si­dent Do­nald Trump un­der­stre­ket de ubry­te­li­ge bån­de­ne mel­lom USA og Is­rael da han man­dag inn­le­det sitt be­søk i lan­det.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ©NTB

– Vi els­ker Is­rael og vi re­spek­te­rer Is­rael, sa den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten un­der en for­blåst vel­komst­se­re­mo­ni på Ben Gu­rion­fly­plas­sen uten­for Tel Aviv.

– Måt­te ditt be­søk bli en mile­pæl på vei­en mot fred, kvit­ter­te Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu.

Han hyl­let vi­de­re Trumps tale i Saudi-ara­bia søn­dag, der den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten gikk hardt ut mot Iran og an­kla­get lan­det for å spre ter­ror og uro i fle­re land i re­gio­nen.

MILITÆRHJELP

USA har i al­le år vært Is­ra­els frems­te støtte­spil­ler, også mi­li­tært. Si­den seks­da­gers­kri­gen i 1967, da Is­rael ok­ku­per­te Vest­bred­den, Gaza­stri­pen, Si­nai­halv­øya og Go­lan­høy­de­ne, har lan­det i snitt mot­tatt 44 mil­lio­ner kro­ner dag­lig i mi­li­tær­støt­te fra USA.

En ny av­ta­le som ble inn­gått rett før års­skif­tet, dob­ler det­te til over 90 mil­lio­ner kro­ner dag­lig de nes­te ti åre­ne.

Pa­le­stins­ke ak­ti­vis­ter hils­te der­for Trump vel­kom­men med ge­ne­ral­streik og de­mon­stra­sjo­ner på Vest­bred­den man­dag og an­kla­ger USA for å støt­te den 50 år lan­ge is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen av om­rå­det.

FRYKT OG USIKKERHET

Både is­rae­le­re og pa­le­sti­ne­re har sett fram til Trumps to­da­gers­be­søk med spen­ning og frykt, usik­re på hva den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten even­tu­elt måt­te ha i er­met for dem.

Trump hev­det tid­li­ge­re i år at det ikke var noe i vei­en for at Is­rael og pa­le­sti­ner­ne kun­ne inn­gå en freds­av­ta­le, noe han selv vil­le være mer enn be­hjel­pe­lig med å få i stand.

Tje­neste­menn i Det hvi­te hus har foran be­sø­ket imid­ler­tid for­søkt å dem­pe for­vent­nin­ge­ne om fram­skritt i freds­pro­ses­sen, som har stått i stam­pe i åre­vis.

Val­get av Trump skap­te stor be­geist­ring hos den is­ra­els­ke høyre­si­den og Ne­tanyahu, et­ter at Trump i valg­kam­pen blant an­net lo­vet at USA som førs­te land i ver­den skul­le flyt­te sin am­bas­sa­de fra Tel Aviv til Je­ru­sa­lem.

Is­rael ok­ku­per­te Øst-je­ru­sa­lem i 1967, har se­ne­re an­nek­tert om­rå­det og gjør krav på Je­ru­sa­lem som sin «evi­ge og ude­le­li­ge ho­ved­stad», til pro­tes­ter fra pa­le­sti­ner­ne og res­ten av ver­den.

Ad­vars­le­ne mot å flyt­te am­bas­sa­den har vært man­ge, ikke minst fra ara­ber­ver­de­nen. Trump, som i hel­gen be­søk­te Saudi-ara­bia og inn­gikk kon­trak­ter om salg av vå­pen og mi­li­tært ut­styr for 930 mil­li­ar­der kro­ner til lan­det, skal der­for ha lagt pla­nen om am­bas- sade­flyt­tin­gen på is.

KLAGEMUREN OG BETLEHEM

Trump inn­le­der be­sø­ket med en for­mell vel­komst hos Is­ra­els pre­si­dent Re­u­ven Riv­lin, før han fort­set­ter til jø­de­nes hel­ligs­te sted Klagemuren i det ok­ku­per­te Øst-je­ru­sa­lem og Grav­kir­ken der de krist­ne tror Je­sus ble lagt et­ter kors­fes­tel­sen.

Man­dag etter­mid­dag mø­tes Trump og Ne­tanyahu til sam­ta­ler, før de av­run­der da­gen med en fest­mid­dag.

Tirsdag mor­gen rei­ser Trump til Betlehem der han tas imot av pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent Mah­moud Ab­bas, før han re­tur­ne­rer til Is­rael og be­sø­ker ho­lo­caust­mu­se­et Yad Vashem og hol­der en av­slut­ten­de tale ved det is­ra­els­ke na­sjo­nal­mu­se­et.

FOTO: NTB SCANPIX

Pre­si­dent Do­nald Trump og Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu på fly­plas­sen uten­for Tel Aviv man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.