Om­set­ning, ordre­bok og be­man­ning har stupt

Selv et­ter å ha hen­tet 617 mill. i ak­sje­ut­byt­te fra dat­ter­sel­ska­per, hav­net Mhwirth på 300 røde mil­lio­ner kro­ner i 2016.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN ru­ne.o.rei­nert­sen@fvn.no - 90523820

– Jeg må si det sam­me som jeg sa ny­lig, da vårt ei­er­kon­sern Akas­tor pre­sen­ter­te sin rap­port for førs­te kvar­tal 2017: Det er ikke teg­net én kon­trakt på bore­pak­ker på tre år. Det vi sel­ger i etter­mar­ke­det fø­res i li­ten grad som ordre­inn­gang, og da blir ordre­bo­ken se­en­de sånn ut. Men vi har klart å jus­te­re kost­nads­ni­vå­et til en re­du­sert om­set­ning og le­ve­rer ak­sep­tab­le mar­gi­ner.

Det ut­ta­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Finn Amund Nor­bye hos bore­ut­styrs­le­ve­ran­dø­ren MHWirth på Dvergs­nes i Kris­tian­sand. An­led­nin­gen er Mhwirths eget 2016-regn­skap.

Det vi­ser 300 mil­lio­ner kro­ner i un­der­skudd før skatt. For de tre åre­ne 2014 (da olje­pri­sen ras­te ned), 2015 og 2016 er det blitt to­talt 1,05 mil­li­ar­der røde kro­ner for Mhwirth, igjen før skatt.

Men norsk skatte­sys­tem har også en venn­lig side. Sel­ska­pet har fått re­fun­dert sam­let 366 mil­lio­ner, og tris­tes­sens om­fang er til­sva­ren­de re­du­sert.

OM­SET­NING OG ORDRER

En sam­men­lig­ning av en­kel­te sen­tra­le tall fra 2014 og 2016 kon­kre­ti­se­rer hva Mhwirth har vært gjen­nom:

Om­set­nin­gen har falt med 71 pro­sent, fra 8,7 mil­li­ar­der kro­ner til 2,5 mil­li­ar­der.

Ordre­re­ser­ven har falt med 90 pro­sent, fra åtte mil­li­ar­der kro­ner til 0,8 mil­li­ar­der per 31. de­sem­ber 2016.

An­tall an­sat­te i Nor­ge er re­du­sert med 54 pro­sent: fra 1800 per 31.12.2014, via 1457 ett år se­ne­re til 820 ved ut­gan­gen av 2016. (Cir­ka 600 av dem hol­der til i Kris­tian­sand, 45 i Lyng­dal.)

Sam­ti­dig er tal­let på års­verk i det glo­ba­le Mhwirth-kon­ser­net re­du­sert med 37 pro­sent i sam­me pe­rio­de, fra 1735 i 2014 til 1101 i 2016.

LEIE ENGANGSPOSTER

I til­legg til at sel­ve den or­di­næ­re drif­ten gikk so­lid i mi­nus i fjor, ble det bok­ført fle­re kost­ba­re engangsposter:

Å kan­sel­le­re ter­min­kon­trak­ter knyt­tet til Bra­sil-ord­re som for­dun­stet, kos­tet 259 mil­lio­ner kro­ner.

Å si opp an­sat­te og flyt­te ut av lo­ka­ler det fort­satt skal be­ta­les leie for, kom på 160 mil­lio­ner.

Det ble tatt ned­skriv­nin­ger på «fi­nan­si­el­le an­leggs­mid­ler» (les: ak­sjer) for 91 mil­lio­ner kro­ner.

Å bli kvitt Ma­na­ged Pres­sure Ope­ra­tions Ltd. (MPO) i Hous­ton, som vir­ket svært så lo­ven­de da det ble kjøpt i 2013, kos­tet MHWirth 185 mill. Det kom­mer på top­pen av en 488 mil­lio­ner kro­ners ned­skriv­ning på Mpo-ak­sje­ne i 2015-regn­ska­pet.

SPAREGRISEN

I den grad Mhwirths uten­lands­ke dat­ter­sel­ska­per har re­pre­sen­tert en spare­bøs­se, sy­nes den å ha blitt tømt i lø­pet av 2016. Ale­ne fra tys­ke Mhwirth Gmbh ble det tatt ut et ak­sje­ut­byt­te på 468 mil­lio­ner kro­ner, 15 gan­ger sel- ska­pets 2016-over­skudd. And­re døt­re bi­dro med nes­ten 150 mil­lio­ner kro­ner.

På tross av det ble alt­så 2016 blod­rødt for Mhwirth.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Mhwirth har vært gjen­nom en vold­som og dyr ned­ska­le­ring fra 2014 til 2016.

ARKIVFOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Finn Amund Nor­bye ble ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør hos Mhwirth i fe­bru­ar 2016. Han over­tok et­ter Roy A. Dyr­seth, som gikk til ei­er­kon­ser­net Akas­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.