Fra mi­nus til pluss

Kjøk­ken­ska­pets ut­salg i Lille­mar­kens og Aqua­ra­ma gikk fra un­der­skudd til snaue 800.000 kro­ner i pluss et­ter sel­ska­pe­ne fu­sjo­ner­te. Over­skud­det går til å dek­ke tid­li­ge­re tap.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Jeg er godt for­nøyd med fjor­års­re­sul­ta­tet. Sær­lig med tan­ke på at det er så man­ge om bei­net, sier dag­lig le­der Leif Joa­chim Hil­le.

I 2016 fu­sjo­ner­te Kjøk­ken­ska­pet AS (lunsj­ste­det og ba­ke­ri­et i Lille­mar­kens) med Kjøk­ken­ska­pet Aqua­ra­ma AS. Det med­før­te både re­du­ser­te kost­na­der og økt om­set­ning.

– Største­par­ten av om­set­nings­øk­nin­gen fra fjor­året skyl­des fu­sjo­nen, men det var også re­ell vekst. Det vik­tigs­te med fu­sjo­nen var li­ke­vel at bu­tik­ken nå blir enk­le­re å sty­re, samt at vi har re­du­sert regn­skaps- og re­vi­sjons­ut­gif­te­ne, sier Hil­le.

De to lunsj­ste­de­ne i Aqua­ra­ma og i Lille­mar­kens, samt ba­ke­ri­et som også lig­ger i Lille­mar­kens, er for­øv­rig eid av Ma­ren Flot­ve Re­me. Sel­ska­pet ble etab­lert i au­gust 2003, da un­der nav­net Kjøk­ken­ska­pet Brød og på­legg AS, og har også hatt ut­salg i Sør­lands­par­ken.

NE­GA­TIV EGEN­KA­PI­TAL

Og selv om sel­ska­pet nå går med over­skudd, har det fort­satt en ne­ga­tiv egen­ka­pi­tal på snaue to mil­lio­ner kro­ner, samt en kort­sik­tig gjeld som er tre gan­ger så stor som til­gjen­ge­li­ge om­løps­mid­ler.

– Mye av det­te hen­ger igjen fra ut­sal­get i Sør­lands­par­ken, men det ble vi fer­di­ge med i 2016. El­lers er si­tua­sjo­nen på in­gen måte kri­tisk, for­tel­ler Hil­le.

At kon­kur­ranse­si­tua­sjo­nen i Kris­tian­sand er tøff, er det in­gen tvil om iføl­ge Kjøk­ken­ska­pet-sje­fen.

TØFT MAR­KED

– Det er hard kon­kur­ran­se, men det gjel­der å være best på ser­vice, og jeg fø­ler også vi er best på pris. Man­ge ba­ke­ri­er i byen er over­pri­set, og et­ter å ha spist hos man­ge av våre kon­kur­ren­ter vil jeg på­stå at man kan spa­re mye på å spi­se hos oss, sier Hil­le.

In­ternt i Kjøk­ken­ska­pet-kje­den er det ut­sal­get og ba­ke­ri­et i Lille­mar­kens som står for største­par­ten av om­set­nin­gen, mens Aqua­ra­ma har den pro­sent­vis størs­te veks­ten.

– Det var tre tøf­fe opp­starts­år, men nå be­gyn­ner om­rå­det å set­te seg. Vi har man­ge kun­der fra bu­si­ness­mar­ke­det og de som bor rundt. For ikke å snak­ke om dem som skal på helse­sta­sjo­nen, hum­rer Hil­le.

SAT­SER På GLUTENFRITT

Kjøk­ken­ska­pet le­ve­rer også til dag­lig­vare­bu­tik­ker, kan­ti­ner og be­drif­ter i byen, og har satt fo­kus på glu­ten­frie ba­ker­va­rer.

– Der har vi hatt en gans­ke stor øk­ning. Vi har etab­lert en egen bake­av­de­ling som er 100 pro­sent glu­ten­fri i Lille­mar­kens, og sat­ser tungt på å le­ve­re glu­ten­frie va­rer seks da­ger i uka, sier Hil­le, som i 2016 også kun­ne smyk­ke seg med tit­te­len «Årets glu­ten­frie kon­di­to­ri».

– Hvor­dan ser 2017 ut så langt? – Det har vært en po­si­tiv ut­vik- ling til nå, og vi sat­ser på et bed­re re­sul­tat i år enn i fjor, sva­rer Hil­le.

– Blir det nye ut­salg?

– Ikke fore­lø­pig, men man vet jo ald­ri, sva­rer Kjøk­ken­ska­pet­sje­fen og smi­ler lurt.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Un­der­skudd ble snudd til over­skudd et­ter at Kjøk­ken­ska­pet Aqua­ra­ma AS og Kjøk­ken­ska­pet AS fu­sjo­ner­te i fjor. Noe dag­lig le­der Leif Joa­chim Hil­le er godt for­nøyd med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.