NOV byg­ger land­rigg­fab­rikk i Saudi-ara­bia

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - RU­NE ØIDNE REI­NERT­SEN

●● Det Hous­ton-ba­ser­te Na­tio­nal Oil­well Var­co-kon­ser­net skal eie 70 pro­sent i et nytt fab­ri­ka­sjons-, tre­nings- og ser­vice­sen­ter for land­rig­ger i Saudi-ara­bia, mens stats­olje­sel­ska­pet Saudi Aramco skal ha 30 pro­sent.

Det var inn­hol­det i en mel­ding fra NOV man­dag, et­ter en helg da man kun­ne se en sa­bel­ut­styrt pre­si­dent Do­nald Trump stre­ve med å hol­de ryt­men, midt i en rek­ke av ara­bis­ke sjei­ker som svai­et i en vel­komst­se­re­mo­ni.

Nov-mel­din­gen er ikke be­skje­den hva kva­li­tet på land­rig- ge­ne an­går. Det opp­ly­ses at en Saudi Aramco-dat­ter har be­stilt 50 styk­ker for le­ve­ring de nes­te ti åre­ne.

NOVS land­rigg­sat­sing lig­ger i et an­net for­ret­nings­om­rå­de enn bo­re- og løfte­ut­sty­ret til bruk off­shore som ut­vik­les og mar­keds­fø­res fra Kris­tian­sand. Det er li­ke­vel en for­bin­del­se til Stifts­sta­den: På And­øya ut­vik­ler Ca­me­ron Sen­se nes­te ge­ne­ra­sjon land­rigg for ei­er Schlum­ber­ger, som er Nov-kon­ser­nets størs­te kon­kur­rent.

FOTO: NA­TIO­NAL OIL­WELL VAR­CO

Na­tio­nal Oil­well Var­cos «New Rap­id Rig».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.