Klasse­for­skjel­le­ne i Nor­ge øker

Faedrelandsvennen - - MENING - JOR­UNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Vennesla

For 3 år på rad mis­ter uføre og pen­sjo­nis­ter ned­gang i kjøpe­kraft! Re­gje­rin­gen sa nei til å kom­pen­se­re for den år­li­ge un­der­re­gu­le­rin­gen på 0,75 pro­sent.

●● For 3 år på rad mis­ter uføre og pen­sjo­nis­ter ned­gang i kjøpe­kraft! Re­gje­rin­gen sa nei til å kom­pen­se­re for den år­li­ge un­der­re­gu­le­rin­gen på 0,75 pro­sent. Al­ders­pen­sjo­ne­ne går re­elt ned med 1 pro­sent. Uføre får også en svak, re­ell ned­gang. Re­gje­rin­gen lan­ser­te en skatte­gave til nors­ke pen­sjo­nis­ter i for­ri­ge uke på en mil­li­ard. Men ikke la dere lure. For en pen­sjo­nist med inn­tekt på ca 250.000 får 1300 kr i år­lig skatte­kutt. Men sit­ter igjen med ett tap på 13 tu­sen på kjøpe­kraft de 3 sis­te år. Siv Jen­sens eget regne­styk­ke vi­ser at 223.400 pen­sjo­nis­ter ikke får så mye som en enes­te kro­ne i skatte­let­te. De 50 ri­kes­te i Nor­ge fikk en mil­li­ard i skatte­let­te i 2016. Så de ri­kes­te blir ri­ke­re, de syke og pen­sjo­nis­ter blir fat­ti­ge­re. Slik be­hand­ler man ikke de som byg­de opp lan­det vårt ! Re­gje­rin­gen bur­de skam­me seg som gjør slik mot pen­sjo­nis­ter! Man skal be­hand­le de eld­re med re­spekt. satt for å styr­ke bar­nas retts­vern, ikke svek­ke det. Vi kre­ver at nye lov­teks­ter som svek­ker bar­nas retts­vern av­vi­ses.

En ut­vi­det ak­ti­vi­tets­plikt mang­ler plikt til å be­grun­ne til­tak, parts­ret­tig­het, do­ku­men­ta­sjon og in­for­ma­sjon for even­tu­ell er­stat­nings­sak og kan ikke er­stat­te en­kelt­ved­ta­ket. En­kelt­ved­ta­ket sik­rer klage­ad­gang et­ter skole­byt­te, en rett fa­mi­li­en også mis­ter i lov­for­sla­get. En­kelt­ved­tak fat­tes i en rek­ke sa­ker re­la­tert til ele­vens ret­tig­he­ter og er en kom­pe­tan­se sko­len må be­sit­te.

Å fra­ta fa­mi­li­en ret­ten til en­kelt­ved­tak må av­vi­ses for­di det vil svek­ke bar­nets retts­vern og er så­le­des brudd på barne­kon­ven­sjo­nen ar­tik­kel 3 og grunn­lo­ven §104.

§ 9 A-3, 3. ledd be­hol­des: Der­som ein elev el­ler for­el­der ber om til­tak som ved­kjem det psyko­so­sia­le mil­jø­et, der­iblant til­tak mot kren­kjan­de åt­ferd som mob­bing, dis­kri­mi­ne­ring, vald el­ler ra­sis­me, skal sko­len sna­rast mog­leg be­hand­le saka et­ter reg­la­ne om en­kelt­ved­tak i for­valt­nings­lova.

Straffe­pa­ra­gra­fen be­hol­des slik den er: Å re­du­se­re det per­son­li­ge straffe­an­sva­ret in­ne­bæ­rer et re­du­sert retts­vern for barn. Det vil være brudd på barne­kon­ven­sjo­nen ar­tik­kel 3 og grunn­lo­ven §104 og må av­vi­ses.

§ 9 A-3, 7. ledd be­hol­des: Med bø­ter el­ler feng­sel i inn­til 3 må­na­der el­ler beg­ge de­lar blir den straf­fa som for­sett­leg el­ler akt­laust bryt kra­va i det­te ka­pit­let el­ler i for­skrif­ter gitt i med­hald av det.klage­rett ved skole­byt­te be­hol­des I ny lov mis­ter fa­mi­li­en klage­rett hvis bar­net har byt­tet sko­le. Det er ikke uvan­lig at skole­byt­te gjø­res raskt for å sik­re bar­net trygg skole­gang. Det er uri­me­lig hvis kon­se­kven­sen blir at bar­nets retts­sik­ker­het svek­kes.

Sis­te del i Ny § 9 A-6 av­vi­ses: Der­som saka ikkje er te­ken opp med rek­tor, el­ler om det er un­der ei veke si­dan ho vart te­ken opp, skal fyl­kes­man­nen av­vise saka. Det same gjeld der­som saka ikkje gjeld skole­mil­jø­et på sko­len der ele­ven går når saka blir meldt til fyl­kes­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.