Krav til ny mobbel­ov

Faedrelandsvennen - - MENING -

Den svek­ke­de rett­sik­ker­he­ten lov­for­sla­get re­pre­sen­te­rer vil ram­me al­le barn, men spe­si­elt grup­pe­ne av barn som er sær­lig ut­satt for mob­bing.

●● Det kan ek­sem­pel­vis være barn med uli­ke funk­sjons­hem­min­ger, høy­sen­si­ti­ve barn, barn med dia­gno­ser, høyt be­ga­ve­de barn, barn med lære­vans­ker og barn med an­nen re­li­giøs el­ler kul­tu­rell bak­grunn. Å svek­ke bar­nas retts­sik­ker­het ved mob­bing kan sær­lig ram­me barn som al­le­re­de kan ha en ut­ford­ren­de skole­si­tua­sjon. Dju­pe­dal­ut­val­get ble ned-

HØRSELSHEMMEDES

lands­for­bund FORENINGEN mob­bing I Sko­len FUNKSJONSHEMMEDES

fel­les­or­ga­ni­sa­sjon for­eldre­nett­ver­ket

mot mob­bing

Norsk for­bund for

UTVIKLINGSHEMMEDE mobbe­om­bu­de­ne for for­eld­re og Ele­ver I grunn­sko­len I lar­vik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.