Fle­re ar­beids­plas­ser på Ag­der

Faedrelandsvennen - - MENING - PETTER N. TOLDNÆS, stor­tings­kan­di­dat for Ven­st­re

Re­gje­rin­gen for­slag til re­vi­dert bud­sjett for 2017 inne­hol­der en stor sat­sing på grün­de­re.

●● Fle­re av for­sla­ge­ne som re­gje­rin­gen frem­mer, er for­slag som Ven­st­re har stått ale­ne om de sis­te ti åre­ne, og som vil bi­dra til å ska­pe fle­re, va­ri­ge ar­beids­plas­ser over hele lan­det. Det er gode ny­he­ter for selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de og opp­starts­be­drif­ter som nå får bed­re so­sia­le ret­tig­he­ter og bed­re mu­lig­he­ter til å skaf­fe seg pri­va­te in­ves­to­rer.

Det er nem­lig stort be­hov for fle­re pri­va­te in­ves­to­rer som går inn med pen­ger før be­drif­ten kom­mer skik­ke­lig inn på mar­ke­det. Opp­starts­fa­sen er gjer­ne den mest kre­ven­de fa­sen for nye be­drif­ter, uan­sett om det er en inn­va­sjons­be­drift el­ler en lo­kal fri­sør­sa­long. Li­ke­vel har de fles­te of­fent­li­ge støtte­ord­nin­ge­ne kom­met se­ne­re, et­ter at be­drif­ten er etab­lert i mar­ke­det. Det har Ven­st­re len­ge fore­slått å gjø­re noe med, og nå får vi en­de­lig gjen­nom­slag for det.

Et an­net for­slag i re­vi­dert bud­sjett som Ven­st­re er gla­de for at kom­mer på plass, er end­rin­ger i re­gel­ver­ket for pri­vat pen­sjons­spa­ring. Det vil styr­ke det so­sia­le sik­ker­hets­net­tet for de som ska­per mor­gen­da­gens ar­beids­plas­ser, og gjør det mer at­trak­tivt å ta sjan­sen på å ska­pe en ny be­drift.

Re­gje­rin­gens for­slag til re­vi­dert bud­sjett vi­ser at Ven­st­re har gjen­nom­slag på Stor­tin­get. Sam­men med Re­gje­rin­gen leg­ger vi nå et vik­tig grunn­lag for at fle­re kan star­te for seg selv og at ramme­vil­kå­re­ne for grün­de­re og opp­starts­sel­ska­per bed­res be­trak­te­lig. Dis­se gjen­nom­sla­ge­ne vi­ser vik­tig­he­ten av et fort­satt bor­ger­lig fler­tall og ikke minst Ven­st­res rol­le i et slikt sam­ar­beid for å leg­ge til ret­te for fle­re be­drif­ter og nye ar­beids­plas­ser.

Ven­st­re har også fle­re for­slag som vil gjø­re hver­da­gen enk­le­re for lan­dets små­be­drif­ter til be­hand­ling i Stor­tin­get, og vi vil for­sø­ke å få gjen­nom­slag for dis­se i for­hand­lin­ge­ne. Nå er det på høy tid at vi også får bed­ret syke­lønns­ord­nin­gen for selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de.

For Sør­lan­det er det spe­si­elt vik­tig at det blir enk­le­re å få til­gang til pen­ger og bed­re so­sia­le ret­tig­he­ter for de som tør å sat­se. Det vil gi fle­re mu­lig­het til å sat­se, og fle­re ar­beids­plas­ser for en lands­del som vir­ke­lig tren­ger det.

Ven­st­re vil kjem­pe for små og mel­lom­sto­re be­drif­ter - og heie på de som tør å ska­pe ar­beids­plas­ser for seg selv og noen til. For det må bli enk­le­re å ska­pe ar­beids­plas­ser. Der­for vil Ven­st­re: - Gi selv­sten­dig næ­rings­dri­ven­de lik rett til syke­pen­ger og pen­sjon - Fjer­ne ar­beids­gi­ver­av­gif­ten for nye be­drif­ter - Ta bort unød­ven­di­ge reg­ler og skje­ma for små­be­drif­ter - Gjø­re det lønn­somt å in­ves­te­re i nye ar­beids­plas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.