Pe­der­sen ror og ror

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE OPEDAL

I inn­leg­get ditt den 26.04 hev­dar du at «Vi skal gje­ra sku­len verds­leg …» «Vi skal slåst ufor­son­leg mot den no­ve­ran­de lu­ther­dom­men …». Kven er «vi»?

●● Det er ty­de­leg at det er Ar­bei­dar­par­ti­et du mei­nar etter­som du nem­ner par­ti­et flei­re gon­ger! Det er ikkje sær­leg klokt av deg. Ap er eit ser­de­les skik­ke­leg norsk par­ti som ar­bei­dar knall­hardt for det nors­ke folk, og par­ti­et er lite so­sia­lis­tisk/dik­ta­to­risk, men langt meir so­sial­de­mo­kra­tisk.

Men i eit sei­na­re inn­legg den 15.05 er du nok­så ge­ne­rell og sei­er at so­sia­lis­me er ein alt­om­fat­tan­de ide, og nem­ner ikkje Ap med eit ein­as­te ord: du ror og ror, og det er på tide! Di­for kan du ikkje slep­pe unna med det du sa den 26.04: Du kan ikkje slen­ge i veg med usan­nin­gar mot eit ær­leg po­li­tisk par­ti. Eg trur du er hate­full mot Ap for­di ikkje al­le i par­ti­et er heilt på par­ti med deg og din kristendom, men dei kjem­par nep­pe mot kris­ten­dom­men! Det er sann­syn­leg at noen i Ap har sett seg inn i kva da­gens fors­ka­rar har av­dek­ka. For eit par tu­sen år si­dan skal det ha skjedd man­ge usann­syn­le­ge mi­ra­kel.

Då er det un­der­leg at det ikkje har skjedd mi­ra­kel ver­ken før den tid, el­ler et­ter­på. Tvil­sa­me mi­ra­kel ber kris­ten­dom­men, utan mi­ra­kel, in­gen kristendom…

El­les har eg stor re­spekt for kva Chris Svend­sen og Nat­ty Huit­feldt skriv i avi­sa. All ære. Dei har sett seg inn sa­ke­ne, ikkje ber­re Bi­be­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.