Hus­ban­ken sier ja til getto­fi­se­ring

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Jeg ser i Fædre­lands­ven­nen fra 16. mai at Hus­ban­ken sier ja til byg­ging av 16 lei­lig­he­ter, med plass til 24 be­bo­ere, for men­nes­ker som sli­ter med rus og psy­kia­tri – på Lomtjønn i Vennesla.

●● Når skal vi slut­te å put­te en grup­pe men­nes­ker som li­der av sam­me syk­dom inn i get­to­er, i fel­les­bo­li­ger, uten at bo­li­ge­ne har sta­tus som syke­hjem? Og jeg ten­ker ikke på na­bo­er, el­ler and­re be­rør­te, men på be­boer­ne selv.

Jeg har gjen­tat­te gan­ger ad­vart mot den­ne gettoi­se­rin­gen av rus­av­hen­gig og rus-psy­kia­tri, både her i avi­sen men også i and­re re­gions­avi­ser. Det hjel­per ikke at avi­sen nå flag­ger ut at Hus­ban­ken sier ja til byg­ging av dis­se bo­li­ge­ne. Det le­gi­ti­me­rer kun at også sta­ten vil ha mer igjen for pen­ge­ne. Og med mer, me­ner jeg at ”at det blir bil­li­ge­re å hol­de styr på de sam­let, enn om de skul­le bo i fær­re bo­en­he­ter.

Jeg ser i re­por­ta­sjen at Fyl­kes­lege An­ne Sop­hie Sy­vert­sen er enig i det jeg har gjen­tatt og gjen­tatt i mine inn­legg: Hun me­ner byg­gin­gen av bo­li­ger blir for stort og for in­sti­tu­sjons­pre­get, og at sjan­sen for re­ha­bi­li­te­ring er mye stør­re når det byg­ges mind­re en­he­ter mer spredd.

Bo­li­ger til rus­av­hen­gi­ge, på stør­rel­se med på Lomtjønn blir kan­skje bil­ligst på kort sikt. Men lang­sik­tig blir den mer kost­bar enn om de skul­le fulgt mitt råd: Bygg fle­re bo­li­ger til rus­av­hen­gi­ge, ta gjer­ne i bruk kom­mu­na­le bo­li­ger kom­mu­nen har. Bo­sett folk ut fra den bo­evne de ser at hver en­kelt har, og mak­si­mum fire per­soner i sam­me en­het. Det er også vik­tig å ikke sam­le for man­ge tun­ge rus­av­hen­gi­ge i sam­me by­del. Også rus­av­hen­gi­ge vil ha et hjem hvor de kan føle at de får være i fred fra mil­jø­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.