Re­li­giø­se an­fek­tel­ser

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN

Gjen­nom man­ge år har det på de­batt­si­de­ne i Fædre­lands­ven­nen sta­dig vekk blitt ser­vert inn­legg om for­skjel­li­ge for­tolk­nin­ger av Bi­be­len. Hel­dig­vis har det også kom­met man­ge inn­legg om mot­fore­stil­lin­ger til dis­se bi­bel­for­tol­ker­ne.

●● Men­nes­ker som skri­ver dis­se inn­leg­ge­ne om for­stå­el­se av Bi­be­len er hel­ler ikke enige. De er vel mest enige om å være ueni­ge. Skri­ben­te­ne er selv­føl­ge­lig over­be­vist om at de har den ret­te for­tolk­nin­gen og for­stå­el­sen. Lite grunn­lag for til­nær­ming der.

Det min­ner en del om Islam. Fun­da­men­ta­lis­tisk syn på både Bi­be­len og Ko­ra­nen har man­ge ti­hen­ge­re. Vi som har et litt mer av­slap­pet for­hold til det re­li­giø­se, blir å be­trak­te som van­tro fra mus­limsk side. Kris­ten­dom­men har også det­te syn at hvis du ikke er frelst, hav­ner du i hel­ve­te. Dyst­re ut­sik­ter.

I Nor­ge er det fak­tisk slik at noen re­li­giø­se sek­ter/me­nig­he­ter ut­stø­ter de som ikke inn­ord­ner et­ter de nor­me­ne som er fast­lagt. His­to­risk sett er det egent­lig ikke så stor for­skjell mel­lom kristendom og islam. Beg­ge har en sær­de­les blo­dig his­to­rie bak seg. Nå er det jo slik at kris­ten­dom­men har mo­de­rert seg kraf­tig de sis­te par hund­re åre­ne. Islam der­imot ser ut som de har stag­nert, og er på sam­me nivå som da Mu­ham­med tok sty­rin­gen ca 700 år et­ter Kr.

Det var en viss mann som for man­ge år si­den sa at “re­li­gion er opi­um for fol­ket” Han var nok in­ne på noe der. Mye ty­der på at noen har fått litt for sto­re do­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.