Frem­ti­den er her al­le­re­de

Troll­vegg Ar­ki­tekt­stu­dio lan­ser­te i 2013 «Kyst­by­mo­del­len» – en vi­sjon om sjø­næ­re by­struk­tu­rer ved Lum­ber og Kor­svik og et tre­kant­sam­band til Kvad­ra­tu­ren med elek­tris­ke fer­ger.

Faedrelandsvennen - - MENING - TORSTEIN VEHUSHEIA, Troll­vegg Ar­ki­tekt­stu­dio AS

Si­den den gang har vi lagt ned sto­re res­sur­ser på å ut­vik­le og vi­su­ali­se­re pla­ne­ne i egen regi. Ak­tiv del­ta­kel­se i by­ut­vik­lin­gen har føl­tes na­tur­lig for oss da al­ter­na­ti­vet had­de vært re­sig­na­sjon og for­tvi­lel­se over en ut­vik­ling som har ført til at byen nå er blitt den mest bil­ba­ser­te av de sto­re by­ene her i lan­det.

Frem­ti­den er her al­le­re­de. ”Am­pe­re” er ver­dens førs­te bat­teri­drev­ne fer­ge og al­le­re­de i 2015 star­tet den å tra­fik­ke­re E39-sam­ban­det over Sogne­fjor­den. Fer­gen har an­løp hvert 20. mi­nutt og i 10 knops has­tig­het frak­ter den 120 bi­ler og 360 pas­sa­sje­rer over fjor­den på den tyve mi­nut­ters lan­ge over­far­ten. Der­som en pas­sa­sjer­fer­ge med til­sva­ren­de tek­no­lo­gi set­tes i rute på den 6 km lan­ge sjø­vei­en Kor­svik - Kvad­ra­tu­ren (Pir 6 - i star­ten av Råd­hus­gata), så vil tu­ren ta om­trent 17 mi­nut­ter. Miljø­venn­lig ma­rin in­fra­struk­tur er in­ne i en ri­ven­de ut­vik­ling. Kon­fe­ran­sen “Elect­ric and Hy­brid Ma­ri­ne World Ex­po” ar­ran­ge­res 7-8 juni i Ams­ter­dam. Nor­ge er le­den­de i ver­den in­nen ma­rin­tek­no­lo­gi og vi har god til­gang på elek­trisk kraft. Det er der­for in­gen over­ras­kel­se at hele syv av de 43 pro­sjek­te­ne som skal pre­sen­te­res i år er nors­ke. et er satt av 8 mil­li­ar­der (alt­så 8000 mil­lio­ner) til om­leg­ging av E18 rundt

Dbyen. Sett i det­te per­spek­ti­vet blir de om­lag 100 mil­lio­ner kr i år­lig om­set­ning som Kris­tian­sand Havn har for­svin­nen­de lite. Ma­rin sam­ferd­sel har en stor frem­tid og hav­na bør se seg tjent med å ut­vi­de sin for­ret­nings­virk­som­het. Jeg hå­per man­ge fra Sør­lan­det vil dra til Ams­ter­dam i juni og la seg in­spi­re­re. Kom­mu­nen, fyl­ket og veg­ve­se­net og hav­na opp­ford­res til å gå sam­men om om­for­de­le of­fent­li­ge mid­ler, opp­gra­de­re havne­fa­si­li­te­ter og ut­ly­se ferge­an­bud så ferge­sam­ban­det Kvad­ra­tu­ren – Kor­svik – Lum­ber blir en rea­li­tet. Elect­ric City vil med det­te få en ny di­men­sjon og vi vil bli le­den­de in­nen bære­kraf­tig by­ut­vik­ling. Kris­tian­sand Havn vil sam­ti­dig kun­ne ge­ne­re­re sto­re år­li­ge inn­tek­ter til byen.

Mens sam­fun­net vil bru­ke sto­re res­sur­ser på å få gjen­nom­gangs­tra­fik­ken bort fra da­gens be­byg­gel­se har man øst for Varodd­broa plan­lagt å byg­ge et nytt by­del­sen­ter og kon­tor­by­del for 2000 ar­beids­plas­ser på hver sin side av mo­tor­vei­en. Her gjel­der ty­de­lig­vis en an­nen na­tur­lov og det har vært et øns­ke å plas­se­re be­byg­gel­sen så tett inn mot Europa­vei­en som mu­lig. an kan un­der­sø­ke om det­te er noe be­folk­nin­gen og næ­rings­li­vet øns­ker seg. Troll­vegg vil ald­ri lo­ka­li­se­re seg langs en Europa­vei. Be­drif­ten vår be­står av 10 med­ar­bei­de­re med uni­ver­si­tets­ut­dan-

Mens sam­fun­net vil bru­ke sto­re res­sur­ser på å få gjen­nom­gangs­tra­fik­ken bort fra da­gens be­byg­gel­se har man øst for Varodd­broa plan­lagt å byg­ge et nytt by­del­sen­ter og kon­tor­by­del for 2000 ar­beids­plas­ser på hver sin side av mo­tor­vei­en.

Mning fra stør­re byer her hjem­me og i ut­lan­det. For en­kel­te har val­get stått mel­lom å bo­set­te seg i Oslo med de ur­ba­ne kva­li­te­te­ne og by­li­vet som kan le­ves der el­ler å flyt­te til Kris­tian­sand. Med kon­tor i Kvad­ra­tu­ren og bo­lig i sykkel­av­stand har man sko­le og barne­hage, kafé- og ute­liv, kul­tur- og fri­tids­til­bud, Bane­heia, Ter­reng­ka­ru­sel­len og By­stran­da i umid- del­bar nær­het. Det­te er at­trak­tivt. Man­ge av de sam­me kva­li­te­te­ne kan opp­nås i Vågs­bygd og Rande­sund ved å ut­nyt­te area­le­ne i strand­so­nen på en bed­re måte og med ur­ba­ne kva­li­te­ter.

I ar­bei­det med By­miljø­av­ta­le er et sen­tralt ele­ment at det ikke skal være vekst i per­son­bil­tra­fik­ken. Det­te for­plik­ter og tid­li­ge­re pla­ner må ses på med nye øyne.

Ham­re­vann er ett av tre pro­sjek­ter i Nor­ge som får stryk­ka­rak­ter av tra­fikk­eks­per­te­ne i Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt. Ur­ba­net Analy­se har be­reg­net at Ham­re­vann fer­dig ut­bygd (4100 bo­li­ger) vil ge­ne­re­re 17 000 bil­tu­rer dag­lig. Det­te til­sva­rer like man­ge kjøre­tøy som gjen­nom­gangs­tra­fik­ken er gjen­nom byen (ca 35% av 50 000 ÅDT). Der­som man inn­fø­rer gra­tis bus­ser, kvar­ters ru­ter, full frem­kom­me­lig­het, øker bom­taks­ten og par­ke­rings­taks­ten vil kol­lek­tiv­an­de­len rent teo­re­tisk være på kun 20% og vil ut­byg­gin­gen li­ke­vel ge­ne­re­re 14 700 bil­tu­rer dag­lig. ro­sjek­tet er solgt inn med nær­het til de 5000 ar­beids­plas­se­ne i Sør­lands­par­ken. Det­te er også det enes­te ar­gu­men­tet som fin­nes da bo­li­ge­ne ikke vil være i sykkel­av­stand til noen and­re sam­funns­funk­sjo­ner. Og hvem vil sen­de 12-årin­gen ut på syk­kel for­bi Europa­vei­en til Sør­lands­par­ken og over de man­ge sto­re par­ke­rings­plas­se­ne der for å kjø­pe melk og brød?

PI plan­pro­gram­met til kom­mune­del­plan for Ham­re­vann fin­ner man at pre­miss for ut­byg­ging av om­rå­det er at klima­for­li­kets mål­set­ting kan nås. Man har nå alt­så val­get mel­lom å fjer­ne Ham­re­vann fra den re­vi­der­te kom­mune­pla­nen el­ler å mis­te mu­lig­he­ten til å inn­gå en guns­tig av­ta­le med sta­ten. Et kom­pro­miss er mest sann­syn­lig, nem­lig å kre­ve en ny kon­se­kvens­ut­red­ning for tra­fikk ba­sert på de nye for­ut­set­nin­ge­ne. et blir en spen­nen­de som­mer og høst hva an­går by­ut­vik­ling. Sta­tens Veg­ve­sen er i gang med en by­ut­red­ning som skal gi kunn­skaps­grunn­lag for for­hand­lin­ge­ne om By­vekst­av­ta­le, ad­mi­ni­stra­sjo­nen i kom­mu­nen skal ut­ar­bei­de en re­vi­dert kom­mune­plan som se­ne­re skal ved­tas po­li­tisk og Fyl­kes­man­nen har fått nye ret­nings­lin­jer og skal påse at kom­mu­nen opp­fyl­ler kra­vet om en mer kom­pakt by. Kris­tian­sand har nå også fått en ord­fø­rer som har gjort det til en fane­sak å dri­ve po­li­tikk ba­sert på et godt kunn­skaps­grunn­lag. Det­te lo­ver godt og er også na­tur­lig i en uni­ver­si­tets- og kunn­skaps­by. De øns­kes lyk­ke til i å sta­ke ut en ny kurs.

D

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Kor­svik er et av ste­de­ne det fore­slås å ur­ba­ni­se­re og da kan det være lurt å ten­ke ma­rin sam­ferd­sel, skri­ver kro­nikk­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.