Kjem­per for Jen­sens dik­ter­bo­lig

Pratibha Jen­sen, en­ken et­ter Axel Jen­sen, skal sel­ge hu­set der de del­te for­fat­te­rens sis­te leve­år. Nå job­ber en ak­sjons­grup­pe for å gjø­re hjem­met til­gjen­ge­lig for of­fent­lig­he­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN chris­ti­an.johannessen@fvn.no

For­fat­te­ren Axel Jen­sen lev­de et liv som tok ham rundt om i ver­den. Han bod­de i Sa­ha­ra, på den gres­ke øya Hy­d­ra, i Lon­don og New Del­hi, ved Stock­holm og i seil­bå­ten Shan­ti De­vi ved Aker Bryg­ge.

Men i 1991 seil­te sku­ta i havn in­nerst i Åle­fjær­fjor­den, og Axel og Pratibha Jen­sen kjøp­te en over 100 år gam­mel skole­stue. Der kas­tet de an­ker, og der ble de bo­en­de. Jen­sen, som ble rammet av syk­dom­men ALS, ble et­ter hvert senge­lig­gen­de og ble pleid i hjem­met fram til sin død i 2003.

ØNS­KER å BEVARE HJEM­MET

Pratibha Jen­sen ble væ­ren­de i hu­set på Åle­fjær.

Nå skal hun sel­ge det. Hu­set leg­ges nes­te uke ut på det åpne mar­ke­det, men en ak­sjons­grup­pe øns­ker å gjø­re om hjem­met til et in­spi­ra­sjons­sen­ter med fo­kus på Jen­sen, Jens Bjør­ne­boe og Henrik Wer­ge­land. For i hu­set står 30 000 si­der med Jen­sens hånd­skrev­ne ma­nu­skrip­ter og kunst fra hans sam­ar­beids­part­ner Pus­hwag­ner, samt Frans Wi­der­berg.

– Vi er i el­lev­te time, men vi hå­per noen ser at det er nå vi har en gyl­den mu­lig­het til å ska­pe noe her, sier Ja­ne Rab­ber­svik.

Hun var med på plei­en av Axel Jen­sen i over et år, og har vært nær venn av Pratibha si­den da. Hun er med i en li­ten grup­pe som øns­ker å ta vare på hu­set som et sted der ung­dom kan få møte his­to­ri­er om liv som var langt fra A4.

– Det­te er et fan­tas­tisk vik­tig hjem, og vi hå­per å kun­ne red­de det fra salg. Vi tror det kan være et sted hvor unge men­nes­ker kan kom­me og få en im­puls og bli in­spi­rert til å fore­stil­le seg ver­den på and­re må­ter, sier do­ku­men­tar­film­ska­per og Jen­sen-venn Jan Chris­ti­an Molle­stad.

SØ­KER STØTTEPARTNERE

Det er ikke noe å si på en­ga­sje­men­tet og vi­sjo­nen til grup­pa, som i nær­me­re et år har job­bet med å få of­fent­li­ge og pri­va­te på ba­nen for å rea­li­se­re pro­sjek­tet. Selv om de rap­por­te­rer om po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger, mang­ler

de fort­satt øko­no­mi­en for å kjø­pe ut hu­set.

– Når man gra­ver og ser hva som har skjedd i norsk lit­te­ra­tur et­ter 1950 vil det være Bjør­ne­boe, Myk­le og Jen­sen som står igjen. Det er vik­tig å iva­re­ta sli­ke be­tyd­nings­ful­le hjem, og vi hå­per det kom­mer noen på ba­nen som vil støt­te oss, sier Molle­stad.

Pratibha Jen­sen er klar på at hun nå må sel­ge hu­set på grunn av reg­ler knyt­tet til eks­tra skatt som til­fal­ler ved salg når man har bodd for len­ge borte. Hu­set kan gå til pri­vat­per­soner der­som det ikke kom­mer inn noen som vil støt­te pro­sjek­tet.

– Jeg er gam­mel, og øns­ker å sel­ge hu­set før jeg for­la­ter ver­den. Jeg kan ikke for­ven­te at noen skal ta vare på det li­vet vi had­de, men det er klart det had­de vært flott om noen øns­ket å ut­vik­le det, sier Jen­sen.

PUS­HWAG­NER

Axel Jen­sen job­bet tett sam­men med Pus­hwag­ner i fle­re år, og Pus­hwag­ner il­lust­rer­te fle­re av bø­ke­ne til Jen­sen. For å støt­te dan­nel­sen av et slikt mu­se­um, har Pus­hwag­ner sagt han vil gi trykk som kan sel­ges for å skaf­fe inn­tek­ter til hu­set.

– Det er gøy hvis man får til et slags minne­hus for Jen­sen, og Pus­hwag­ner vil gjer­ne bi­dra for å få det til, sier Ste­fan Stay, sek­re­tær og ko­or­di­na­tor for Ter­je Bro- fors, kjent som Pus­hwag­ner.

Det nære venn­ska­pet mel­lom Pus­hwag­ner og Jen­sen kom­mer også til ut­trykk i kuns­ten.

– Jen­sen og Pus­hwag­ner var som Len­non og Mc­cart­ney. For dem hang bil­der og tekst sam­men, og de job­bet sam­men på Chelsea ho­tel i New York, sier Molle­stad.

Får foreningen støt­ten til å kjø­pe ut hu­set, vil Pratibha Jen­sen do­ne­re alt av inn­bo til sen­te­ret, og hu­set vil kun­ne stå slik det var i tida da de bod­de der.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Ja­ne Rab­ber­svik job­ber sam­men med en ak­sjons­grup­pe for å kun­ne over­ta Axel Jen­sens hus på Åle­fjær. Her er hun i stua der det blant an­net ble holdt kon­ser­ter da for­fat­te­ren lev­de.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

På kon­to­ret står over 30 000 hånd­skrev­ne si­der med ma­nus fra Jen­sens for­fat­ter­skap.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Pratibha Jen­sen har flyt­tet til Bispe­gra om­sorgs­sen­ter og skal nå sel­ge hu­set der hun og Axel Jen­sen bod­de.

FOTO: GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

I pe­rio­den da Jen­sen bod­de på Åle­fjær skrev han ti bø­ker. Nå skal hu­set sel­ges.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.