Årst knus­te kon­kur­ren­te­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - JAR­LE R. MARTINSEN

Tid­li­ge­re Start-kap­tein Ole Mar­tin Årst fei­de kon­kur­ren­te­ne til side og vant «71 gra­der nord – Norges tøf­fes­te kjen­dis».

– Det har vært en fan­tas­tisk opp­le­vel­se, sier Årst om se­ri­en på ti epi­so­der.

I søn­da­gens sis­te epi­so­de ser vi hvor­dan de tre fi­na­lis­te­ne blir frak­tet ut til en strand der de får ut­delt hvert sitt kart med over­sikt over hjelpe­mid­ler, og hver sin ka­jakk. Kjen­di­se­ne må selv leg­ge opp ruta de vil føl­ge til Nordkapp, noe som vi­ser seg å være en ut­ford­ren­de opp­ga­ve.

– Her var jeg vel­dig hel­dig i valg av stra­te­gi, for­tel­ler Årst om det å vel­ge rik­tig rute samt hvor mye vann han skul­le ha med.

To av kjen­di­se­ne må kjem­pe for å rek­ke til lei­ren in­nen­for tids­fris­ten, og den sis­te da­gen blir et nerve­pir­ren­de kapp­løp før det blir klart hvil­ke to som skal kjem­pe mot hver­and­re i net­tet på Nordkapp.

Og det var Årst og Thea Næss som had­de sis­te kamp der alt­så han vant. Pre­mi­en på 100.000 kro­ner gir han til Unicefs ar­beid for sult­ram­me­de barn i Sør-su­dan, opp­ly­ser Unicef i en presse­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.