Kri­gen og de nors­ke jø­de­ne

Man­ge nord­menn var med­skyl­di­ge i et av de svar­tes­te ka­pit­le­ne i norsk krigs­his­to­rie.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ALF KJETIL IGLAND

DOKUMENTAR Ho­lo­caust i Nor­ge.

Re­gist­re­ring, de­por­ta­sjon, til­in­tet­gjø­rel­se. Bjar­te Bru­land Drey­er

De­por­ta­sjo­nen av jø­der fra norsk jord un­der kri­gen er et av de svar­tes­te ka­pit­ler i krigs­his­to­ri­en vår. Det er skre­vet mye om em­net, sær­lig knyt­tet til ski­pet Do­nau. Nå fore­lig­ger en sam­let his­to­rie om de de­por­ter­te jø­de­nes skjeb­ne un­der kri­gen, en om­fat­ten­de, for­tje­neste­full og god frem­stil­ling av his­to­ri­ke­ren Bjar­te Bru­land

(f. 1969), som med fors­ke­rens blikk har trå­let ar­ki­ver i inn- og ut­land for å lete et­ter svar på ube­svar­te spørs­mål.

Bru­land drøf­ter inn­gå­en­de hvil­ken rol­le tys­ker­ne, Ns-mi­nis­te­ri­et og de norsk po­liti­styr­ke­ne had­de. For å unn­dra seg an­svar var man­ge av ak­tø­re­ne kvik­ke til å til­in­tet­gjø­re ma­te­ria­le ved kri­gens slutt og skyl­de på hver­and­re. Noen løse trå­der vil for all­tid lede til his­to­ri­ens mør­ke, men Bru­land do­ku­men­te­rer godt den norsk del­ta­kel­sen, også på høy­es­te hold.

773 jø­der, 53 pro­sent av al­le, ble de­por­tert i 1942-43. Noen få over­lev­de. Mind­re på­ak­tet er det at man­ge jø­der ble myr- det på norsk jord, sær­lig i Midt­Nor­ge.

Sør­lan­det ble lite be­rørt av ak­sjo­ne­ne. Her bod­de få jø­der fast da kri­gen kom, og bare ek­te­pa­ret i Frie­drich og Mar­grethe Dol­ler i Grim­stad ble de­por­tert, rik­tig­nok først høs­ten 1943. Beg­ge over­lev­de kri­gen, no­te­rer Bru­land.

Ro­ger Tron­stads «Jø­der på Ag­der 1851-1945» (Por­tal For­lag 2015) har mye stoff om Dol­lers in­ter­es­san­te skjeb­ne. Den­ne bo­ken er mer­ke­lig nok ikke med på lit­te­ra­tur­lis­ten til Bru­land.

Det bod­de jø­der i Kris­tian­sand ved kri­gens be­gyn­nel­se, men de flyk­tet el­ler flyt­tet krigs­vå­ren. To for­ret­nin­ger had­de jø­dis­ke ei­ere, men de var bo­satt uten­bys, i Stav­an­ger (Ju­li­us Fein) og Hauge­sund (Mo­ritz Ra­bi­nowitz). Et­ter tysk ord­re sat­te po­li­ti­et opp skilt med «Jøde­for­ret­ning», uten at det skal ha ført til sto­re re­ak­sjo­ner, i mot­set­ning til i and­re byer, sær­lig Moss. Skil­te­ne ble tatt ned fem må­ne­der se­ne­re. Hver­ken Fein og Ra­bi­nowitz kom til­ba­ke.

Så mye frykt og li­del­se, så man­ge døde, og man­ge nord­menn var med­skyl­di­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.