Ujevnt fra Saa­bye Chris­ten­sen

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OT­TO SY­VERT­SEN

DIKT

De nye reg­le­ne

Lars Saa­bye Chris­ten­sen Cap­pe­len Damm

Lars Saa­bye Chris­ten­sen ru­ver i norsk lit­te­ra­tur med mer enn 50 ut­gi­vel­ser i uli­ke sjan­ge­re: Ro­ma­ner, skue­spill, no­vel­ler og dikt. «De nye reg­le­ne» inne­hol­der 93 dikt, de fles­te svært kor­te, noen leng­re. Noen er så kor­te at de blir som fynd­ord, afo­ris­mer, å reg­ne. Og som sli­ke er de både mor­som­me og til etter­tan­ke. Som det førs­te:

«Mel­ding hjemme­fra / Jeg kom­mer ikke som jeg er / Så god tid har jeg ikke». El­ler det­te:

«Over­sikt i det blå / Han ven­tet helt til han så hvor lan­det lå / og rod­de straks i en helt an­nen ret­ning».

Og det­te:

«Opp­sum­me­ring om høs­ten / Før var jeg lyk­ke­lig / nå er jeg i bed­re hu­mør».

Pus­sig­he­ter kan­skje? Mor­som­he­ter? Men med en li­ten etter­tan­ke, ikke så vel­dig dyp­sin­dig kan­skje, men noe er det der. I de leng­re teks­te­ne er det mye til­bake­blikk. Barn­dom, ung­doms­tid, det som var før, nos­tal­gi og litt leng­sel kan­skje, er her mye av.

Det er en for­fat­ter på 63 som ser bak­over. Her er et etter­tenk­somt og mange­ty­dig «Por­trett av for­fat­te­ren un­der­veis» , der for­fat­te­ren er «en han­dels­rei­sen­de i mur­stein og me­lan­ko­li» . Han re­flek­te­rer over ny­ere tenden­ser i lit­te­ra­tu­ren: «Li­vet hans eg­net seg ikke som selv­bio­gra­fi / Det var for kje­de­lig / Han så seg nødt til å dik­te».

Tre dikt har sam­me tit­tel som sam­lin­gen. Dis­se teks­te­ne med nye reg­ler er en blan­ding av for­nuf­ti­ge opp­ford­rin­ger, snus­for­nuf­ti­ge unød­ven­dig­he­ter og små ab­sur­di­te­ter. «Ald­ri legg en brukt fyr­stikk til­ba­ke i es­ken» he­ter det først, fint il­lust­rert på bo­kas for­si­de og bak­side. «Ikke snu deg i gra­ven» må vel sies å høre til de mer ab­sur­de opp­ford­rin­ger.

«Ikke bruk rygg­sekk i tett­byg­de strøk» er kan­skje et me­men­to til al­le nors­ke tu­ris­ter som be­lem­rer stor­byer ver­den over med sine rygg­sek­ker? De nye reg­le­ne II ly­der slik i all sin un­der­fun­dig­het:

«Ikke grav der du står / Grav rett ved si­den av / Legg så jor­den i en kof­fert / Lukk kof­fer­ten / Bær hul­let vi­de­re /Tøm det et an­net sted».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.