10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. MAI 2007

●● Kris­tian­sand kom­mu­ne vil drop­pe å byg­ge ny svømme­hall. I ste­det skal pri­va­te få kre­mei­en­dom­men på Ma­rine­tom­ta og kom­mu­nen skal leie bas­sen­get. I en hem­me­lig sak til kul­tur­sty­ret i kveld, fore­slår ei­en­doms­sjef Ole Dag Myhr­stad at Ma­rine­tom­ta fes­tes bort til pri­va­te i 40 år + 20 år. År­sa­ken til at råd­mann Tor Som­mer­seth og Myhr­stad nå vil pri­va­ti­se­re hele svømme­hall­ut­byg­gin­gen og gjø­re kom­mu­nen til ren l leie­ta­ker, er at in­gen in­ves­tor har øns­ket å sam­ar­bei­de med kom­mu­nen om ut­byg­gin gin­gen av det gi­gan­tis­ke bade­lands- og ak­ti­vi ti­vi­tets­sen­te­ret Akvad­ran­ten, som by­sty­ret for to år si­den ved­tok. In­ves­to­re­ne skal in­vi­te­res t til å eie og dri­ve an­leg­get, mens kom­mu­nen gjø gjør for­plik­ten­de tje­neste­kjøp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.