Sports­sje­fen: – Ti­de­nes bes­te Vi­pers-se­song

Vi­pers’ sports­sjef, Pe­der Lang­feldt, er strå­lend for­nøyd med klub­bens se­song, selv om han sy­nes at det var surt å tape slutt­spillsfi­na­len mot Lar­vik.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HENRIK GILL

Vi­pers tok sølv både i se­ri­en og i slutt­spil­let. I til­legg har klub­ben slått fle­re re­kor­der, og blant an­net på­før­te Lar­vik sitt førs­te tap si­den 2001.

– Jeg er kjempe­for­nøyd med alt klub­ben har opp­nådd. Vi har kom­met vel­dig langt på kort tid, sier Pe­der Lang­feldt.

– Er det­te ti­de­nes bes­te Vi­pers­se­song?

– Ja, det vil jeg ab­so­lutt si, sva­rer Lang­feldt.

På tross av suk­ses­sen måt­te Vi­pers se seg slått av Lar­vik i både se­rie- og slutt­spill. Søn­dag kveld end­te det med 26-20 tap i Bergsli­hal­len i den and­re slutt­spill­fi­na­len.

– Det er all­tid surt å tape en fi­na­le, uan­sett hvem som er mot­stan­der, sier Lang­feldt.

Kris­tian­san­der­ne slo li­ke­vel vest­fol­din­ge­ne ved to an­led­nin­ger den­ne se­son­gen, og kom­mer til å sat­se på å gå helt til topps nes­te år.

Vi­pers’ gode se­song har ikke gått ube­mer­ket, og man­dag mor­gen fikk spil­ler­ne en me­get po­si­tiv over­ras­kel­se. Spil­ler­ne fikk be­skjed om å møte opp på Kje­vik luft­havn, uten å vi­te de­sti­na­sjo­nen. Der fikk de vi­te at tu­ren gikk til Spa­nia.

– Det stem­mer. Tu­ren blir be- kos­tet av ven­ner av klub­ben, og kos­ter ikke spil­ler­ne ett øre, opp­ly­ser dag­lig le­der i Vi­pers, Ter­je Mar­cus­sen, i tekst­mel­ding til Fædre­lands­ven­nen.

Det be­kref­ter også Pe­der Lang­feldt.

– Det er noen fan­tas­tis­ke per­soner i og rundt klub­ben som har valgt å span­de­re en flott tur på la­get. Det vi­ser det sto­re enga- sje­men­tet som er rundt Vi­pers, og hva det hand­ler om når det gjel­der å være Vi­pers-spil­ler. Vi er en klubb i ut­vik­ling, og prø­ver også å til­freds­stil­le spon­so­re­ne. Vi har noen flot­te sam­ar­beids­part­ne­re som har valgt å tatt med la­get på tur, skry­ter han.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Vi­pers’ sports­sjef me­ner at det­te har vært ti­de­nes bes­te se­song for kris­tian­sands­klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.