Hvem kan er­stat­te den­ne play­ma­ke­ren?

Vi­pers’ sports­sjef Pe­der Lang­feldt er i full gang med å kart­leg­ge spil­le­re som kan er­stat­te lang­tids­ska­de­de Mar­ta Tomac.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill@fvn.no TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Et­ter fi­nale­ta­pet i slutt­spil­let for Lar­vik søn­dag kveld, ble det klart at Vi­pers-spil­ler Mar­ta Tomac har rø­ket kors­bån­det. Det set­ter tro­lig bak­spil­le­ren på side­lin­jen mel­lom 9 og 12 må­ne­der.

– Jeg ten­ker at det først og fremst er trist for Mar­ta. Hun er jo en sen­tral spil­ler i la­get, så vi vil jo mer­ke at hun ikke spil­ler, sier Lang­feldt.

Vi­pers har al­le­re­de sik­ret seg fle­re for­sterk­nin­ger før 2017/2018-se­son­gen. Katri­ne Lun­de kom­mer hjem fra proff­spill i Russ­land, Emi­lie Hegh Arnt­zen har sig­nert fra By­åsen, mens kant­spil­ler­ne Ma­lin Au­ne (Opp­sal) og Per­nil­le Wang Skaug (Hal­den) også er kla­re for klub­ben.

VANS­KE­LIG SI­TUA­SJON

Nå må Vi­pers ut på spil­ler­jakt igjen, men det at ska­den til Tomac kom helt på slut­ten av se­son­gen, gjør si­tua­sjo­nen vans­ke­li­ge­re for klub­ben.

– Vi må se hva som fin­nes på mar­ke­det. De fles­te spil­ler­ne har al­le­re­de sig­nert for nes­te se­song, noe som gjør det vans­ke­li­ge­re å fin­ne spil­le­re. Men vi sjek­ker opp via ka­na­le­ne våre, for­kla­rer Lang­feldt.

– Har dere al­le­re­de gjort noen tan­ker om en mu­lig er­stat­ter?

– Det kan hen­de, men det er noe jeg ikke vil ut­ta­le meg om før det er snakk om noe mer kon­kret, sva­rer Lang­feldt, som kon­tak­tet Kris­ti­na Bil­le i agent­fir­ma­et Best Way Ma­na­ge­ment søn­dag.

De har tre Vi­pers-spil­le­re i stal­len sin i Jea­nett Kris­ti­an­sen, Ka­ri Bratt­set og Kris­tin Nørste­bø, som al­le kom til klub­ben fra Glass­ver­ket før den­ne se­son­gen.

– Jeg har snak­ket med Pe­der, og Vi­pers vil gjer­ne ha en er­stat­ter for Mar­ta. Vi skal sjek­ke om vi har noen ak­tu­el­le kan­di­da­ter, men det er seint i se­son­gen, så det kan bli vans­ke­lig å fin­ne noen, sier Bil­le til Fædre­lands­ven­nen.

Det som ta­ler for Vi­pers, un­der­stre­ker Bil­le, er at klub­ben har fått en høy stan­ding de sis­te åre­ne.

– Det er fle­re spil­le­re nå som sy­nes at det er in­ter­es­sant med Vi­pers, og det vil også hjel­pe at de kan lok­ke med spill i Euro­pa, sier Bil­le.

I sep­tem­ber spil­ler Vi­pers kva­li­fi­se­ring for nes­te se­songs Cham­pions League.

– Det er noe man­ge spil­le­re øns­ker og drøm­mer om, sier Bil­le.

ER­STAT­TER I EGNE REK­KER?

Ole Gus­tav Gjek­stad sy­nes det er kjipt, både for Vi­pers og Tomac selv at 26-årin­gen er lang­tids­ska­det.

– Hvor lett er det å fin­ne en er­stat­ter for Mar­ta nå?

– Jeg skul­le tro at Emi­lie Hegh Arnt­zen kan ta den po­si­sjo­nen. De er for­skjel­li­ge som spille­ty­per, men hun har et bra blikk for spil­let og har spilt mye i midt­en. Det kan godt hen­de at Vi­pers har er­stat­te­ren sin i egne rek­ker al­le­re­de, sier Gjek­stad.

Vi­pers har også Ton­je Refs­nes som et al­ter­na­tiv som play­ma­ker.

– De kan kom­plet­te­re hver­and­re, me­ner Gjek­stad.

Lang­feldt er li­ke­vel klar på at Vi­pers må ut og for­ster­ke la­get yt­ter­li­ge­re et­ter ska­den.

– Emi­lie er til­tenkt å spil­le på en av de plas­se­ne Mar­ta kan spil­le. Men når hun nå har blitt ska­det, tren­ger vi uan­sett å hen­te spil­le­re, sier sports­sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.