– Spar­ket ned gang på gang

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Si­mon Larsen er sterkt mis­for­nøyd med trio­en som døm­te borte­kam­pen mot Ran­heim.

– Det snak­kes hele ti­den om at de skal be­skyt­te spil­ler­ne, men så føl­ges det ikke opp. Jeg blir spar­ket ned gang på gang, uten at det får kon­se­kven­ser, sier Larsen.

Det var en ty­de­lig skuf­fet Larsen som kom gå­en­de ut av gar­de­ro­ben som en av de al­ler sis­te et­ter ta­pet for Ran­heim søn­dag. Stop­pe­ren var ra­sen­de da Ran­heim sat­te inn 1-0, i en si­tua­sjon hvor han men­te mål­sco­rer Mads Re­gi­ni­us­sen skul­le vært av­blåst for off­side.

Et­ter kamp var han noe mer til­bake­hol­den an­gå­en­de må­let.

– BLIR SPAR­KET NED

– Det er vans­ke­lig, jeg må se det igjen. Men fra der jeg står er jeg gans­ke sik­ker på at han er i off­side, sier Larsen.

Gans­ke sik­ker var han også på at han var mis­for­nøyd med dom­mer Bjørn Han­sens inn­sats. Starts kap­tein kal­ler dom­mer­trio­en for «den sva­kes­te de har hatt i hele år».

– Han vil­le ikke ha noen form for dia­log. Det gikk ikke å snak­ke med ham. Det er helt ty­de­lig at vi må opp fra den­ne di­vi­sjo­nen, for kva­li­te­ten på dom­mer­ne er ikke god nok.

– Gjel­der det ge­ne­relt i di­vi­sjo­nen, el­ler bare i dag?

– Det er mu­lig det er frust­ra­sjo­nen som snak­ker, men de vi had­de i dag var de dår­ligs­te vi har hatt, sier stop­pe­ren.

– FRUSTRASJON

Dom­mer Bjørn Han­sen kjen­ner seg ikke igjen i an­kla­ge­ne.

– Det var ikke noen stygg kamp, og jeg kjen­ner meg ikke igjen. Det vir­ker som det er en ut­ta­lel­se som kom­mer av frustrasjon et­ter å ha tapt en kamp, sier Han­sen.

– Hvor­dan vur­de­rer dere må­let med tan­ke på off­side?

– Der må jeg sto­le hund­re pro­sent på as­sis­tent­dom­mer. Jeg har blitt for­talt i etter­tid at tv-bil­de­ne vi­ser at det er en kor­rekt av­gjø­rel­se, sier kvel­dens dom­mer.

For Start ble det en frust­re­ren­de kveld, der lite stem­te of­fen­sivt. Der­med vant Ran­heim til slutt gans­ke for­tjent.

– Vi kom­mer ikke opp på det ni­vå­et vi plei­er å være. Vi har lite ball, og det er ikke al­le som har like lyst til å ha bal­len. Det er vi nødt til å ha når Ran­heim pres­ser så høyt, sier Si­mon Larsen, som ty­de­lig var mis­for­nøyd med pre­sta­sjo­nen til la­get.

– KAM­PEN STÅR OG VIPPER

Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen sier det ikke fun­ger­te bra nok i det of­fen­si­ve spil­let.

– Men vi mø­ter et bra lag, som er gjer­ri­ge. De av­gjør kam­pen på en si­tua­sjon der vi i for­kant har mu­lig­het til å kla­re­re. sier Stei­nar Pe­der­sen.

– Er det­te den sva­kes­te pre­sta­sjo­nen så langt i år?

– Ran­heim har vist seg å være gjer­ri­ge, og den­ne kam­pen står og vipper og er jevn, det var vi for­be­redt på. Vi må være bed­re i vårt of­fen­si­ve spill for å ska­pe nok sto­re sjan­ser til å vin­ne, sier Pe­der­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Si­mon Larsen vis­te fle­re gan­ger un­der kam­pen mot Ran­heim at han var mis­for­nøyd med dom­mer Bjørn Han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.