Øns­ket av ne­der­landsk proff­lag

21-årin­gen stres­ser ikke med å ta noen av­gjø­rel­se rundt egen frem­tid.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

Vi får se, jeg tar det litt som det kom­mer.

KRIS­TOF­FER HAL­VOR­SEN, syk­list

Søn­dag syk­let Kris­tof­fer Hal­vor­sen den sis­te etap­pen av Tour of Nor­way. Han fikk gode svar et­ter å ha slitt med syk­dom inn­led­nings­vis i årets se­song.

– Jeg er litt sli­ten, men det kjen­nes over­ras­ken­de bra ut. For­men var bed­re enn jeg trod­de, sier Jo­ker Ico­pal-ryt­te­ren.

I for­kant av rit­tet spåd­de Hal­vor­sen at han had­de størs­te sjan­ser på den and­re etap­pen mel­lom Eids­voll og Bru­mund­dal. Det vis­te seg også å stem­me.

Han var helt frem­me i det som ble en masse­spurt mot slut­ten av lø­pet, men han kun­ne ikke for­hind­re at Dy­lan Gro­enewe­gen fra Lot­to-la­get stakk av med sei­e­ren.

I et in­ter­vju med TV 2, be­skrev en ir­ri­tert Hal­vor­sen lø­pet som «vel­dig dår­lig» fra hans side.

– Det er sånn når du er så nær­me sei­e­ren, og når du fø­ler at du had­de litt mer å gi, sier Hal­vor­sen.

Jo­ker-la­get kjør­te også for Hal­vor­sen på den fjer­de etap­pen, men ung­gut­ten gikk helt tom for kref­ter opp den sis­te bakken.

– IN­TER­ES­SEN ER GENUIN

Til tross for en svak se­son­g­inn­led­ning, er syk­kel­ta­len­tet etter­trak­tet blant proff­la­ge­ne, spe­si­elt et­ter tri­um­fen i U23-klas­sen un­der VM i fjor.

Un­der Tour of Nor­way var blant an­net Lottonl-jum­bo på plass, og team­sjef Ni­co Ver­ho­e­ven had­de sam­ta­ler med Hal­vor­sens sjef i Jo­ker, Gi­no Van Ou­den­ho­ve.

– Det er la­get som per i dag vi­ser ab­so­lutt størst in­ter­es­se for Dof­fen. In­ter­es­sen er vel­dig genuin, sier van Ou­den­ho­ve til det nors­ke syk­kel­nett­ste­det pro­cy­cling.no.

BMC Racing, Team Sky, Quick Step-floors og Team Sun­web skal være de and­re proff­la­ge­ne som kun­ne ten­ke seg å ha Hal­vor­sen i stal­len sin.

21-årin­gen lot van Ou­den­ho­ve ta seg av al­le sam­ta­le­ne un­der Tour of Nor­way.

– Det var ikke noe proff­snakk på meg, så det var vel­dig greit. Jeg prøv­de bare å ta meg gjen­nom på en god måte, sier Hal­vor­sen og ler.

FRANKRIKE NES­TE

Rett før Tour of Nor­way skul­le be- gyn­ne, ut­tal­te van Ou­den­ho­ve til TV 2 at han trod­de Hal­vor­sen vil­le syk­le for Jo­ker også kom­men­de se­song.

– Vi får se, jeg tar det litt som det kom­mer. I år had­de jeg lyst å se om jeg kun­ne ta ste­get opp til nes­te år, men jeg fø­ler det ikke er noe å stres­se med, sier Hal­vor­sen.

– Er du lei av å snak­ke om proff­pla­ne­ne?

– Nei, det er det stort valg, så det går vel­dig greit, sier Hal­vor­sen.

Han be­gyn­ner ikke som er en sta­giai­re (hos­pi­tant) i et proff­lag fra 1. au­gust, noe – som iføl­ge pro­cy­cling.no – reg­le­ne til­la­ter.

– Jeg blir ikke proff før 2018 uan­sett, sier Hal­vor­sen, som nå er til­ba­ke i Kris­tian­sand.

Her blir han i to uker, før han stik­ker til Frankrike for å syk­le Ron­de de l’oi­se (8.-11. juni).

– Et­ter det er det NM (Stjør­dal, 18.-25. juni), sier Hal­vor­sen.

Der­fra bæ­rer det tro­lig vi­de­re til Ber­gen, hvor han skal sjek­ke ut Vm-løy­pa, før mes­ter­ska­pet i høst.

Fel­les­star­ten i U23-klas­sen der fre­dag 22. sep­tem­ber er årets sto­re mål for 21-årin­gen, som er re­gje­ren­de mes­ter.

FOTO: HÅVARD KARL­SEN

Kris­tof­fer Hal­vor­sen klar­te å mar­ke­re seg i årets Tour of Nor­way, selv om se­son­gen stort sett har hand­let om syk­dom så langt.

FOTO: NTB SCANPIX

Iføl­ge pro­cy­cling har det ne­der­lans­ke proff­la­get Lottonl-jum­bo vist størst in­ter­es­se for Kris­tof­fer Hal­vor­sen. Her snak­ker 21-årin­gen med pres­sen et­ter den fjer­de etap­pen av Tour of Nor­way.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.