Per Eske­land re­gion­mes­ter i fel­les­start

Faedrelandsvennen - - SPORT - RU­NE JOHANNESSEN, for Grim­stad Sykle­klubb

Per Eske­land fra Gjer­stad spur­tet ras­kest og vant se­nior­klas­sen i re­gion­mes­ter­ska­pet på syk­kel foran Andreas Er­land fra KCK og Team Spare­ban­ken Sør.

Eske­land gikk med i ut­brudd al­le­re­de på and­re av de ni run­de­ne i re­gion­mes­ter­ska­pet i syk­ling på Fe­vik i Grim­stad. Sju ryt­te­re kjør­te bra sam­men helt til det gjen­stod mind­re enn en run­de i den 11 kilo­me­ter lan­ge rund­løy­pen.

Sis­te gang opp bakken fra Strand ho­tell stakk Andreas Er­land fra Spare­ban­ken sør. Hans lag­ka­me­rat Mat­hias Skjold, Hans To­re Ebeltoft An­der­sen og Per Eske­land klar­te å hen­ge på. Mål­gan­gen var lagt til en li­ten bakke­topp, og det ble et tungt opp­løp.

– Det ble en kraft­spurt som pas­set meg bra. Jeg fikk hju­let til Andreas, og klar­te å kom­me meg for­bi på slut­ten, sier en for­nøyd vin­ner av se­nior­klas­sen.

Han syk­ler for et Gjer­stad-lag som har do­mi­nert de lo­ka­le rit­te­ne på Sør­lan­det i år. Tid­li­ge­re i år har han vun­net Ogge­vatn Rundt.

– Vi har fått et godt mil­jø og en gjeng som tre­ner bra. Da er det moro at det går bra, sier Per.

Gjer­stad-la­get har syk­lis­ter fra både Grim­stad og Kris­tian­sand, men vin­ne­ren er hjemme­hø­ren­de i byg­da.

– Jeg sy­nes det er vel­dig bra at de ar­ran­ge­rer sli­ke ritt, og de har gjort det vel­dig bra. Det ble et flott ar­ran­ge­ment i en mor­som rund­løy­pe, sier vin­ne­ren.

– Jeg er for­nøyd. Sy­nes det var et bra ritt. Vi kom løs fra fel­tet i lø­pet av de førs­te ti mi­nut­te­ne, og gans­ke fort ble vi en grup­pe på sju ryt­te­re, som ble re­du­sert til seks. Det gikk jevnt og bra hele vei­en, sier To­bias Hal­vor­sen fra KCK, som ble num­mer to i menn junior.

Grim­stad Sykle­klubb ar­ran­ger­te re­gion­mes­ter­ska­pet, som sam­ler syk­lis­ter fra Aust-ag­der, Vest-ag­der og Ro­ga­land. Tempo­rit­tet gikk lør­dag mens fel­les­star­ten gikk av sta­be­len søn­dag. Eske­land vant foran Andreas Er­land, Hans To­re Ebeltoft An­der­sen og Mat­hias Skjold.

I junior­klas­sen så det len­ge ut som det skul­le bli KCK-DO­mi­nans. Fire Kck-syk­lis­ter var i brudd sam­men med to stav­an­ger­syk­lis­ter. De seks kjør­te tid­lig i fra ho­ved­fel­tet, som be­stod av ryt­te­re fra junior­klas­sen og mas­ter-syk­lis­ter. Ung­dom­men vis­te gam­le­kara bak­hju­let, og så seg ald­ri til­ba­ke.

Men mot mål ble Kck-kvar­tet­ten dis­tan­sert av Stav­an­gers Tho­mas Og­ne­dal. KCK fulg­te imid­ler­tid på de fire nes­te plas­se­ne. To­bias Hal­vor­sen var nær­mest sei­er.

Hans klubb­ka­me­rat Chris­ti­an Wulff ble bes­te mas­ter-syk­list, og vant klas­sen 45-49 år. Ar­ran- gør­klub­bens Jan Kris­ti­an Fri­vold vant klas­sen fra 50 til 54. Den elds­te klas­sen 70 til 74 år fikk også hjemme­sei­er ved Ar­ne Kris­ti­an Skif­te­nes. Blant kvin­ne­ne var Sti­ne Bor­g­li fra Bry­ne ras­kest foran Bir­git­te Ravn­dal fra Grim­stad SK.

Grim­stad Sykle­klubb var også godt re­pre­sen­tert i de yng­re klas­se­ne. I jen­ter 11-12 år syk­let Ju­lie Bjer­ga og Ma­rit A. Ri­slå. Seth Cul­ley Palm­gren M11-12, Sind­re Han­sen M13-14 og Linn A. Ri­slå i K1516. Os­kar M Jo­hans­son var blant for­hånds­fa­vo­rit­te­ne på fel­les­star­ten i klas­sen M15-16, men måt­te se seg slått av kon­kur­ren­te­ne fra Stav­an­ger og Gjer­stad og end­te på en 4. plass.

FOTO: GRIM­STAD SYKLE­KLUBB

Topp tre et­ter søn­da­gens re­gion­mes­ter­skap, fel­les­start i Grim­stad.

1. Per Eske­land (GIL) 2. Andreas Er­land (TSS)

3. Hans To­re E An­der­sen (Lund CK).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.