To­måls­sco­rer Nor­heim av­gjor­de for Fløy

Faedrelandsvennen - - SPORT - DAGFINN GRASTVEIT, for Fløy

John Olav Nor­heim var hjemme­la­gets sto­re spil­ler i lør­da­gens 3-2-sei­er over Hal­sen.

In­gen­ting er så dei­lig som en sei­er på en dår­lig dag sies det. Det var nett­opp en av de da­ge­ne, sam­ti­dig som vi møt­te et me­get bra Hal­sen-lag så len­ge kref­te­ne de­res holdt.

Den­ne gang var det død­ball­styr­ken som ble av­gjø­ren­de. Al­le tre sco­rin­ge­ne kom et­ter død­bal­ler. Førs­te om­gang had­de akku­rat star­tet da Dar­dan Dres­haj sco­ret, og da så vel de fles­te for seg en lett Fløy-sei­er, men sak­te men sik­kert kom Hal­sen inn i kam­pen. Men så la John Olav Nor­heim på til 2-0 på hode­støt et­ter cor­ner. Like re­du­ser­te Hal­sen ved gode Bra­hin Mos­que­ra, som dund­ret et fri­spark fra 20 me­ter. Fra den­ne sco­rin­gen og ut om­gan­gen ble vi til ti­der ut­spilt, og Hal­sen had­de to skudd i stol­pen, og et par sto­re sjan­ser el­lers også.

I and­re om­gang ble det tid­lig klart at Hal­sen nok had­de tatt ut mye kref­ter. De var hak­ket mind­re ag­gres­si­ve, og da de i til­legg fikk en spil­ler ut­vist tid­lig i om­gan­gen roet Fløy-ner­ve­ne seg. Ut­over om­gan­gen roet spil­let seg og Fløy had­de stort sett kon­troll over hen­del­se­ne. John Olav Nor­heim la på til 3-1 et­ter 73 mi­nut­ter, nok en gang et­ter død­ball. Mot slut­ten av om­gan­gen ble det pro­du­sert tre-fire sto­re sjan­ser, men med dår­lig ef­fek­ti­vi­tet. Like før slutt re­du­ser­te sam­me Mos­que­ra nok gang, den­ne gang på straf­fe. Hal­sen had­de ikke kref­ter til noen slutt­spurt, og kam­pen end­te alt­så med 3-2 sei­er.

Klubb 22 kå­ret me­get for­tjent John Olav Nor­heim til da­gens Fløy-spil­ler. El­lers var Chris­ti­an Tveit me­get pigg da han kom inn i and­re om­gang, bare sco­rin­gen mang­let. Moro å se Tveit på gang et­ter et par uker med skade­trøb­bel.

El­lers er det bare å få kam­pen ut av bei­na og fo­ku­se­re mot ons­da­gens cup­kamp mot IK Start. Alt ty­der på en skik­ke­lig fight mot et Start-lag i re­sul­tat­mes­sig med­vind.

FOTO: FREDRIK FJELLVANG

Kap­tein John Olav Nor­heim sco­ret to mål da Fløy vant på hjemme­bane over Hal­sen lør­dag. Fløy lig­ger fort­satt på andre­plass i sin av­de­ling i 3. di­vi­sjon, ett po­eng bak Start 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.