Fædre­lands­ven­nen be­kla­ger

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

● Fre­dag 5. mai tryk­ket vi en leder med tit­te­len «Kunn­ska­pen om kreft». Le­de­ren var ba­sert på en re­dak­sjo­nell sak da­gen før om en kreft­pa­si­ent som valg­te å rei­se til Tysk­land for å få be­hand­ling for pro­stata­kreft, noe som ikke var i tråd med an­be­fa­lin­gen fra le­ger ved syke­hu­set i Kris­tian­sand.

Det er en vik­tig del av vårt sam­funns­opp­drag å løf­te fram en­kelt­men­nes­kers er­fa­rin­ger fra helse­sys­te­met. Men i den­ne le­de­ren bruk­te vi en­kel­te for­mu­le­rin­ger som vi ikke bur­de brukt. Vi an­ty­det at le­ge­ne ved syke­hu­set ikke had­de satt seg inn i den kon­kre­te sa­ken og på ge­ne­rell ba­sis ikke had­de over­sikt over be­hand­lin­gen av pro­stata­kreft. Det had­de vi ikke dek­ning for å hev­de.

Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.