Fakta sær­al­ders­gren­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Kom­mu­ne­ne føl­ger sta­tens reg­ler. I lov om al­ders­gren­ser for of­fent­li­ge tje­neste­menn står.

● Den al­min­ne­li­ge al­ders­gren­se er 70 år. Det kan fast­set­tes la­ve­re al­ders­gren­se for stil­lin­ger hvor:

● a) Tje­nes­ten med­fø­rer uvan­lig fy­sisk el­ler psy­kisk be­last­ning på tje­neste­men­ne­ne.

● b) Tje­nes­ten stil­ler spe­si­el­le krav til fy­sis­ke el­ler psy­kis­ke egen­ska­per, som nor­malt blir ster­ke­re svek­ket før fyl­te 70 år enn det en for­svar­lig ut­fø­ring av tje­nes­ten til­si­er.

● I kom­mu­ne­ne er det sær­al­ders­gren­se for brann­menn (60 år), mens råd­mann, fy­sio­te­ra­peu­ter i ku­ra­tiv tje­nes­te, hjelpe­plei­ere, syke­plei­ere, ren­hol­de­re, helse­søst­re jord­mød­re har 65 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.