Lege­vakt på hjul

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

1. ok­to­ber i fjor fikk Kris­tian­sand lege­vakt som også be­tje­ner inn­byg­ger­ne i Bir­ke­nes, Ive­land, Lil­le­sand, Song­da­len, Søgne og Ven­ne­sla – en egen lege­vakt­bil. Hen­sik­ten er at en lege­vakts­lege ved al­vor­lig, akutt syk­dom skal kom­me hjem til pa­si­en­ter for å spa­re de elds­te og sy­kes­te for be­las­ten­de trans­port og lang vente­tid.

Leder av Kris­tian­sand lege­vakt, Rolf Jar­nes, un­der­stre­ker at det­te bare er et tilbud til de alle sy­kes­te, og at de fles­te tu­re­ne med lege­vakt­bi­len går til syke­hjem. Le- ge­vakt­bi­len er alt­så ikke et tilbud til eld­re el­ler and­re som ikke er akutt syke, og skal ikke er­stat­te den en­kel­tes fast­le­ge el­ler spe­sia­list­helse­tje­nes­ten.

Si­den lege­vakt­bi­len ble satt i drift har den kjørt 20.000 kilo­me­ter og vært på 750 syke­be­søk.

– Lege­vakt­s­til­bu­det er for alle, men ikke for alt. 60 pro­sent av dem som kom­mer til oss har til­stan­der som nor­malt kun­ne vært be­hand­let av fast­le­gen, sier Rolf Jar­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.