Mis­hand­let gra­vid kone og slo døt­re­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Da barne­ver­net kom på skole­be­søk for å in­for­me­re om sitt ar­beid, gikk jen­ta til læ­re­ren og for­tal­te at hun ble slått av fa­ren. Nå er man­nen dømt for å ha mis­hand­let kone og barn i åre­vis.

Man­nen i 40-åre­ne er dømt til feng­sel i ett år og seks må­ne­der av Kris­tian­sand ting­rett.

I dom­men slår ret­ten fast at man­nens hand­lin­ger har dan­net et møns­ter av vold og kren­kel­ser, som har med­ført at kona og de to døt­re­ne lev­de «un­der et re­gi­me pre­get av kon­ti­nu­er­lig utrygg­het og frykt for vold».

Volds­hand­lin­ge­ne mot kvin­nen skal ha star­tet like etter at hun og man­nen ble sam­men i 2005. Man­nen skal blant an­net ha slått hen­ne, holdt hen­ne fast i nak­ken og lagt hen­ne i bak­ken. Fle­re av volds­hand­lin­ge­ne skal ha skjedd mens kvin­nen var gra­vid.

BETRODDE SEG TIL LÆ­RE­REN

Sa­ken ble kjent for po­li­ti­et i 2015. Sko­len til den elds­te dat­te­ren fikk da be­søk av barne­ver­net, som in­for­mer­te om sitt ar­beid og for­tal­te om hvor­dan de kun­ne hjel­pe barn som had­de det vans­ke­lig.

To da­ger etter be­sø­ket fra barne­ver­net gikk jen­ta til læ­re­ren sin og for­tal­te at hun ble slått og lug­get av fa­ren. Hun for­tal­te også at fa­ren var «stygg» med søs­te­ren hen­nes. Sko­len send­te da en be­kym­rings­mel­ding til barne­ver­net, som an­meld­te sa­ken til po­li­ti­et.

Iføl­ge dom­men ble jen­ta og den yng­re søs­te­ren ut­satt for vold fra de var tre-fire år gam­le. Døt­re­ne skal blant an­net ha blitt slått, lug­get og klø­pet en rek­ke gan­ger. I av­hør har en av døt­re­ne for­klart at fa­ren had­de slått hen­ne i ho­det, på ryg­gen, bei­na, ma­gen og på rum­pa med flat hånd.

NEKTET FOR VOLDSBRUK

Man­nen har av­vist å ha brukt vold, men erkjenner at han «noen gan­ger had­de vært litt hard­hendt». Ret­ten men­te imid­ler­tid at for­kla­rin­ge­ne til bå­de kone og barn var tro­ver­di­ge og fant man­nen skyl­dig å ha ut­satt de tre for gjen­tat­te volds­hand­lin­ger i hen­holds­vis ti, seks og fem år.

Ret­ten har vur­dert det som straffe­skjer­pen­de at døt­re­ne, i til­legg til å leve med frykt for nye volds­hand­lin­ger mot seg selv, har vært vit­ne til fa­rens volds- og kon­troll­re­gi­me over­for mo­ren.

«Selv om det ikke har vært de mest al­vor­li­ge for­mer for vold, er de åpen­ba­re kren­kel­se­ne over­for de for­nær­me­de al­vor­li­ge nok», he­ter det i dom­men.

FIKK STRAFFERABATT

I for­mil­den­de ret­ning har ret­ten lagt vekt på at sa­ken ble lig­gen­de hos po­li­ti­et i ni må­ne­der før den ble sendt vi­de­re til stats­ad­vo­ka­ten for til­tale­vur­de­ring.

Den lan­ge «ligge­ti­den» før­te til at man­nen fikk en strafferabatt på to må­ne­der.

I til­legg til feng­sel ble man­nen dømt til å be­ta­le 70.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning til sin tid­li­ge­re kone og 60.000 kro­ner til hver av de to døt­re­ne.

Det er ikke kjent om dom­men vil bli an­ket.

FOTO: EIVIND KRISTENSEN

Man­nen i 40-åre­ne er dømt til feng­sel i ett år og seks må­ne­der av Kris­tian­sand ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.