Tvang­s­kjøp i Ven­ne­sla

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ven­ne­sla kom­mu­ne har nå fri­vil­li­ge av­ta­ler med 14 av 15 grunn­ei­ere om byg­ging av strands­ti gjen­nom Ne­sa­ne.

Tryg­ve Honne­myr nek­ter å sel­ge. Her blir det eks­pro­pria­sjon. Det har et sam­let kom­mune­sty- re be­stemt. Po­li­ti­ker­ne vil nå få i gang ut­byg­gin­gen av sti­en.

Honne­myr vil ikke kom­men­te­re sa­ken, men Eivind Dri­ve­nes tok opp hans si­tua­sjon i kom­mune­sty­ret. Dri­ve­nes men­te at kom­mu­nen bur­de gå nye run­der med Honne­myr for å få til fri­vil­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.