– Mi­ne tan­ker går til de unge

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

NATO står sam­men med Stor­bri­tan­nia i kam­pen mot ter­ror, sier NATOS ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg. – Jeg for­døm­mer på det ster­kes­te det bar­ba­ris­ke an­gre­pet som fant sted i Man­ches­ter i går kveld, og som var be­visst ret­tet mot barn og de­res fa­mi­li­er. Mi­ne tan­ker går nå til alle de ram­me­de og de­res kjæ­re og til be­folk­nin­gen i Man­ches­ter og Stor­bri­tan­nia, sier Stol­ten­berg. Han sier de al­li­er­te i NATO står sam­men i kam­pen mot ter­ror og for­sva­ret av våre åpne sam­funn. Nato-sje­fen har også lagt ut et bil­de på Face­bo­ok som vi­ser Stor­bri­tan­nias flagg på halv stang uten­for NATOS ho­ved­kvar­ter i Brussel. «Mi­ne tan­ker går til dem som er ram­met i det gru­som­me an­gre­pet i Man­ches­ter. På bar­na, på ung­dom­me­ne, på fa­mi­lie­ne», skri­ver han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.