FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te er ter­ror­an­gre­pe­ne si­den ja­nu­ar 2015:

● Man­ches­ter, 23. mai: 22 per­soner er be­kref­tet drept og 59 ska­de­de er sendt til syke­hus etter det po­li­ti­et om­ta­ler som en ter­ror­hand­ling ved Man­ches­ter Are­na.

● Stock­holm, 7. april 2017: Fem men­nes­ker ble drept og et ukjent an­tall ska­det da en kap­ret laste­bil kjør­te inn i vare­hu­set Åhléns midt i gå­gata Drott­ning­gatan i sen­trum.

● St. Pe­ters­burg, 3. april 2017:

14 per­soner ble drept og rundt 50 ska­det da en selv­mords­bom­ber spreng­te seg i en T-bane­vogn.

● Lon­don 22. mars 2017: En per­son kjør­te ned fle­re fot­gjen­ge­re med bil på West­min­ster Brid­ge og drep­te en po­liti­mann med kniv i et for­søk på å ta seg inn i Par­la­men­tet. Til sam­men fem per­soner ble drept, in­klu­dert gjer­nings­man­nen, som ble skutt av po­li­ti­et.

● Istan­bul, 31. de­sem­ber 2016: 39 men­nes­ker ble drept og nær­me­re 70 ble ska­det da en væp­net mann gikk til an­grep på den eks­klu­si­ve natt­klub­ben Rei­na i Istan­bul nytt­års­af­ten. IS er­klær­te at de sto bak an­gre­pet.

● Ber­lin, 19. de­sem­ber 2016: 12 men­nes­ker ble drept og 48 ska­det da et vogn­tog kjør­te inn i et jule­mar­ked i Ber­lin. En 24 år gam­mel tu­ni­si­er som had­de sver­get tro­skap til IS, sto bak an­gre­pet. Han ble noen da­ger se­ne­re skutt og drept av ita­li­ensk po­li­ti uten­for Mi­la­no.

● Istan­bul, 11. de­sem­ber 2016:

38 per­soner ble drept og 155 and­re

ble ska­det i to bombe­an­grep mot Be­sik­tas’ sta­dion i Istan­bul i for­bin­del­se med en fot­ball­kamp. 30 av de døde var po­liti­folk. Kur­dis­tans fri­hets­fal­ker (TAK), en ut­bry­ter­grup­pe fra PKK, tok på seg skyl­den for an­gre­pet.

● Saint-étien­ne-du-rouv­ray,

26. juli 2016: To gis­sel­ta­ke­re som hev­det de til­hør­te IS drep­te en prest i en kir­ke. De to gis­sel­ta­ker­ne ble skutt og drept av po­li­ti­et.

● Nice, 14. juli 2016: 86 men­nes­ker ble drept og over 300 ska­det da en laste­bil ras­te gjen­nom folke­meng­de­ne som fei­ret 14. juli på strand­pro­me­na­den i Nice. Gjer­nings­man­nen ble skutt av po­li­ti­et, og IS er­klær­te at han var en av de­res «sol­da­ter».

● Istan­bul, 28. juni 2016: 36 men­nes­ker ble drept og rundt 147 ska­det da tre per­soner gjen­nom­før­te et selv­mords­an­grep på fly­plas­sen Atatürk i Istan­bul. IS sto tro­lig bak an­gre­pet.

● Brussel, 22. mars 2016: 32 men­nes­ker ble drept og rundt 340 ska­det da selv­mords­bom­be­re an­grep Brussel in­ter­na­sjo­na­le luft­havn Za­ventem og me­tro­sta­sjo­nen Ma­el­be­ek.

● Istan­bul, 12. ja­nu­ar 2016: 13 uten­lands­ke tu­ris­ter, tolv av dem tys­ke, ble drept og 14 ska­det, da en sy­risk mann spreng­te seg i luf­ten i et tra­velt tu­rist­strøk i Istan­bul. Iføl­ge tyr­kis­ke myn­dig­he­ter var gjer­nings­man­nen med­lem av IS.

● Sa­va­je­vo, 19. no­vem­ber 2015:

Det po­li­ti­et om­ta­ler som en mis­tenkt isla­mist sky­ter og dre­per to sol­da­ter i Bos­nia-her­cego­vi­nas ho­ved­stad Sa­ra­je­vo, før han ut­lø­ser en selv­mords­bom­be og tar sitt eget liv.

● Pa­ris, 13. no­vem­ber 2015: Væp­ne­de menn slo til på seks for­skjel­li­ge ste­der i Pa­ris. 130 per­soner ble drept, 89 av dem un­der an­gre­pet mot kon­sert­lo­ka­let Bata­clan. Alle gjer­nings­men­ne­ne unn­tatt én ble drept el­ler spreng­te seg un­der ak­sjo­nen. IS på­tok seg an­sva­ret.

● Kø­ben­havn, 14–15 fe­bru­ar

2015: To ble drept og fem ska­det da en mann skjøt mot kul­tur­ka­fe­en Krudttøn­den un­der et møte om yt­rings­fri­het og se­ne­re mot en jø­disk sy­na­go­ge. Gjer­nings­man­nen, en 22-åring født i Dan­mark av pa­le­stins­ke for­eld­re, ble skutt og drept av po­li­ti­et.

● Pa­ris, 7. ja­nu­ar 2015: Tolv per­soner blir drept i et ter­ror­an­grep mot sa­tire­ma­ga­si­net Char­lie Heb­dos re­dak­sjon i Pa­ris. IS på­tok seg an­sva­ret. 9. ja­nu­ar ble yt­ter­li­ge­re fire men­nes­ker drept i en jø­disk mat­bu­tikk i Pa­ris i en støtte­ak­sjon for Char­lie Hebdo-an­gre­pet. De til sam­men tre gjer­nings­men­ne­ne ble alle drept av po­li­ti­et.

* Tyr­kia reg­nes tra­di­sjo­nelt sett som et land delt i en asia­tisk og euro­pe­isk del. Vi har tatt med an­gre­pe­ne i det som reg­nes som den euro­pe­is­ke de­len av lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.