Stik­ker kjep­per i hju­le­ne – mot bar­na?

Faedrelandsvennen - - MENING - KRISTIN KABERG, På veg­ne av man­ge for­eld­re som rea­ge­rer

«Opp­vekst­sty­ret an­ser at for­ut­set­nin­ge­ne om til­strek­ke­lig sik­ring av skole­vei­en er inn­fridd ved å rea­li­se­re til­ta­ke­ne i sa­ken.»

de hva de egent­lig ved­tok?

Kjep­per i hju­le­ne? Nei, vi gjør det for bar­nas beste. Ba­sert på ra­sjo­na­li­tet og sunn for­nuft, lov­li­ge pro­ses­ser, og at til­rette­leg­ging og kon­se­kvens­ut­red­ning gjø­res før man iverk­set­ter. Først da vil man si at man «luk­ker sa­ken på ryd­dig og god måte»!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.