Por­sche nr. en mil­lion pro­du­sert

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Ver­dens kan­skje mest om­tal­te sports­bil er pro­du­sert i en mil­lion ek­semp­la­rer. Por­sche 911 num­mer en mil­lion rul­let ny­lig av sam­le­bån­det i Zuffenhausen i Tysk­land, skri­ver nett­ste­det mo­tor.no. Por­sche 911-even­ty­ret star­tet i 1963. For­man­nen i Por­sches råd­gi­ven­de sty­re, Dr Wolf­gang Por­sche, har vært med på å ut­vik­le bi­len helt fra be­gyn­nel­sen: – For 54 år si­den fikk jeg mu­lig­he­ten til å være med min far på min førs­te tur i en 911 over pas­set Gross­glock­ner. Fø­lel­sen av å kjø­re den­ne bi­len er like mor­som nå som den gan­gen. År­sa­ken er at vi har vært be­vis­te på å be­va­re den sam­me kjøre­gle­den i da­gens 911 som i de al­ler førs­te vi byg­get, sier Por­sche i en presse­mel­ding.

FOTO: POR­SCHE

Dr. Wolf­gang Por­sche med bil nr. 1.000.000 som er pro­du­sert av 911-ut­ga­ven. En Car­re­ra S i far­gen «irish green».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.