25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. MAI 1992

●● Ev­je ser ut til å vin­ne kam­pen om de nors­ke re­krut­te­ne etter at re­gje­rin­gen har fore­slått at Evje­moen blir enes­te re­krutt­sko­le i lan­det for in­fan­te­ri­et. På en presse­kon­fe­ran­se i Oslo i går etter­mid­dag sa for­svars­mi­nis­ter Jo­han Jør­gen Holst at re­gje­rin­gen vil leg­ge ned in­fan­te­ri­ets re­krutt­sko­ler på Stein­kjer­san­nan og Sess­voll­moen, og sam­le all re­krutt­ut­dan­ning på Evje­moen. Sam­ti­dig går re­gje­rin­gen inn for å leg­ge ned re­krutt­sko­len på Od­der­øya al­le­re­de nes­te år. Til Fædre­lands­ven­nen sier for­svars­mi­nis­te­ren at det er mi­li­tæ­re og ikke dis­trikts­po­li­tis­ke hen­syn som er av­gjø­ren­de for å sat­se på Evje­moen. Ned­leg­gin­gen på Od­der­øya skyl­des en om­leg­ging av første­gangs­tje­nes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.