50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

24. MAI 1967

●● Nor­dis­ke skøyte­le­de­re be­slut­tet på sitt møte i Stock­holm i hel­ga å støt­te for­sla­get om do­ping­prø­ver i for­bin­del­se med in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap. Det­te in­ne­bæ­rer at opp­man­nen kan be­ord­re stevne­le­gen til å ta prø­ver av lø­pe­re som mis­ten­kes for å være do­pet. Hvor gren­sen går for do­ping, blir over­latt til lege­eks­per­te­ne å ut­re­de. Vi­ser det seg at en del­ta­ger er do­pet, dis­kva­li­fi­se­res han og den el­ler de som har for­synt ham med sti­mu­le­ren­de mid­ler for res­ten av se­son­gen. Blir det si­den av­slørt do­ping en gang til av sam­me lø­per, blir han dis­kva­li­fi­sert for livs­tid. På mø­tet ble det ved­tatt å støt­te Sven Låft­mann fra Sve­ri­ge som kan­di­dat til pre­si­dent­stil­lin­gen i ISU.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.