Stei­nar Pe­der­sen: – Ven­ter hel­tent Fløy som du­rer av går­de i høyt tem­po

Stei­nar Pe­der­sen tror Start mø­ter et hel­tent Fløy-lag i cu­pens and­re run­de ons­dag. Han vil at eget lag sva­rer med sam­me mynt.

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

– Jeg ven­ter et hel­tent Fløy-lag som du­rer av går­de i høyt tem­po, men jeg ser in­gen grunn til at de skal ta oss på inn­stil­ling til den­ne kam­pen, sier Stei­nar Pe­der­sen da­gen før cup­fest på Flekkerøya.

Der mø­ter Start et lag stint av selv­til­lit etter en god pe­rio­de. Fløy har fem sei­re på de seks førs­te kam­pe­ne i 3. di­vi­sjon.

vin­ner ni av ti

– Start vin­ner mot oss ni av ti gan­ger, men vi skal gjø­re alt vi kan for at i mor­gen blir den ene gan­gen, sier Mat­tias An­ders­son, som kjen­ner Start godt etter ti­den som Start 2-tre­ner og spil­ler­ut­vik­ler i klub­ben.

– Jeg har sett fle­re kam­per på Sør Are­na i år, og sett borte­kam­pe­ne på tv. Vi tror vi har fun­net noe vi kan ut­ford­re dem på. Det hand­ler bare om å ut­nyt­te det, sier svens­ken. Han vil na­tur­lig nok ikke røpe hva Fløy ser på som en svak­het hos Start, som har slik­ket så­re­ne den­ne uka etter årets and­re se­rie­tap borte mot Ran­heim søn­dag.

Nå ven­ter da­ger med hef­ti­ge lo­kal­opp­gjør for Stei­nar Pe­der­sens gut­ter. Først i cu­pen mot Fløy på Flekkerøya i mor­gen, de­ret­ter i se­ri­en mot Jerv i Kris­tian­sand lør­dag.

FLE­RE FÅR sjan­sen

Det be­tyr tre kam­per over seks da­ger. Kamp­pro­gram­met gjør tro­lig at det blir en del end­rin­ger på Start-la­get til kam­pen mot Fløy.

– Jeg sier in­gen­ting om la­get, men det er na­tur­lig at vi bru­ker stør­re de­ler av trop­pen nå, sier Stei­nar Pe­der­sen.

Det be­tyr tro­lig start­plass for spil­le­re som Jens Skog­mo, Rolf Da­ni­el Vik­støl og Den­nis An­twi, som alle har sit­tet på ben­ken de to sis­te kam­pe­ne. Kan­skje blir det også spille­tid for Ni­gel Re­oCo­ker, som kun har spilt noen mi­nut­ter i Florø.

– Han spil­ler når han er klar, er alt Pe­der­sen vil si om den me­rit­ter­te bri­ten.

HAR Lyk­tes mot FLØY

En an­nen som kan få sjan­sen fra start er 16-årin­gen To­bias Chris­ten­sen, som har im­po­nert stort de gan­ge­ne han har fått sjan­sen i år. I til­legg var han ba­nens su­ve­re­ne ener da Start 2 møt­te Fløy i se­ri­en, den enes­te kam­pen Fløy har tapt i år. Da gikk han av i pau­sen.

– Jeg hå­per å spil­le så mye som mu­lig. Den­ne kam­pen er en fin mu­lig­het til å vise seg fram, sier Chris­ten­sen.

– Tror du Fløy fryk­ter at du spil­ler?

– Det vet jeg ikke, men jeg har jo lyk­tes bra mot Fløy tid­li­ge­re, bå­de for Start 2 og i tre­nings­kamp i vin­ter, sier Chris­ten­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Stei­nar Pe­der­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.