Sig­mund kom mot meg med kniv.

Den sik­te­de 37-årin­gen hev­der han ble for­søkt på­kjørt og tru­et med kniv før han skjøt og drep­te Sig­mund Ol­sen (44) på gårds­plas­sen i Åmli.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

37-årin­gen har er­kjent å ha skutt svo­ge­ren, men hev­der at det skjed­de i nød­ver­ge og er­kjen­ner der­for ikke straff­skyld.

– Iføl­ge min kli­ent var det hans el­ler Sig­munds liv det sto om, sier for­sva­rer Svein Kje­til Stalle­mo til Fædre­lands­ven­nen.

I av­hør til po­li­ti­et har 37-årin­gen rede­gjort for det han me­ner skjed­de på går­den han og kona (47) ei­er på Si­mon­stad i Åmli.

Sent på kvel­den en no­vem­ber­dag i fjor skal Sig­mund Ol­sen, som bod­de i en hyt­te på gårds­bru­ket, ha an­kom­met går­den i dro­sje sam­men med en ka­me­rat.

37-årin­gen har for­klart at svo­ge­ren var ty­de­lig ru­set og had­de pro­ble­mer med å stå på bei­na.

SKAL HA TATT SIKTEDES BIL

Etter stund trakk sik­te­de seg til­ba­ke til and­re eta­sje i ho­ved­hu­set. På mor­gen­kvis­ten skal 37-årin­gen ha våk­net av at svo­ge­ren vil­le ha nøk­le­ne til bi­len hans som sto par­kert på gårds­plas­sen.

Sik­te­de nek­tet ham det­te, men Sig­mund Ol­sen skal li­ke­vel ha tatt nøk­le­ne og satt seg inn i bi­len.

37-årin­gen løp etter, for å hind­re Ol­sen i å kjø­re. Da skal svo­ge­ren først ha for­søkt å kjø­re over ham. De­ret­ter kom 44-årin­gen ut av bi­len. Med en kniv gikk han mot sik­te­de, iføl­ge 37-årin­gens for­kla­ring.

I av­hør har 37-årin­gen gitt ut- trykk for at han ikke skjøn­te hvor­for det­te skjed­de. Sik­te­de had­de et vå­pen på seg, og skal ha skutt svo­ge­ren på kloss hold.

– Jeg er trygg på at stats­ad­vo­ka­ten og dom­sto­len vil leg­ge til grunn at sik­te­de var i en nød­verge­si­tua­sjon, sier for­sva­rer Svein Kje­til Stalle­mo til Fædre­lands­ven­nen.

Spørs­må­let på­tale­myn­dig­he­ten og even­tu­elt ret­ten må ta stil­ling til er om si­tua­sjo­nen var så tru­en­de som sik­te­de be­skri­ver, og om han gikk for langt i sin re­ak­sjon.

– Det er en del vil­kår som må være til ste­de for at en hand­ling kan an­ses som nød­ver­ge. Sær­lig når det gjel­der en så al­vor­lig hand­ling som drap, sier po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Bru­voll øns­ker ikke å kom­men- te­re 37-årin­gens på­stan­der om at svo­ge­ren kom mot ham med kniv og opp­tråd­te tru­en­de.

– Jeg øns­ker ikke å gå inn på de­tal­jer. Det jeg kan si er at vi ikke har fått opp­lys­nin­ger om at det har vært noen and­re per­soner på går­den un­der draps­hand­lin­gen. Vi har der­for kun de siktedes sub­jek­ti­ve for­kla­rin­ger å for­hol­de oss til når det gjel­der hen­del­ses­for­lø­pet, sier Bru­voll.

KNIVER OG SKYTEVÅPEN

– Har dere be­slag­lagt kni­ven av­døde skal ha hatt?

– Vi har be­slag­lagt man­ge kniver. Hva slags kniver og hvil­ken be­tyd­ning de even­tu­elt har for sa­ken øns­ker jeg ikke å si noe om, sier Bru­voll

Sik­te­de har ikke øns­ket å for­tel­le hvor draps­vå­pe­net er.

– Han har valgt ikke å for­kla­re seg nær­me­re om draps­vå­pe­net, noe som hel­ler ikke er av­gjø­ren­de for sa­ken når den skal av­gjø­res av riks­ad­vo­ka­ten, sier for­sva­rer Stalle­mo.

Po­li­ti­et har ennå ikke fått den en­de­li­ge ob­duk­sjons­rap­por­ten og kan der­for ikke si noe sik­kert om draps­vå­pen el­ler døds­år­sak.

– Den fore­lø­pi­ge rap­por­ten slår bare fast at av­døde had­de ska­der, sier Bru­voll.

Po­li­ti­et har be­slag­lagt fle­re skytevåpen, men ikke vå­pe­net 37-årin­gen hev­der var draps­vå­pe­net.

PARTERT OG GRAVD NED

Etter drapet ble li­ket partert.

– Det som skjer etter drapet var en de­spe­rat hand­ling fra en de­spe­rat mann i en eks­tremt for­tvi- let si­tua­sjon, sier Stalle­mo.

Av­døde ble frak­tet til ei myr noen hund­re me­ter fra gårds­plas­sen og gravd ned. Det var her po­li­ti­et fant li­ket etter at spor­hun­der had­de mar­kert.

37-årin­gens kone har for­klart at hun var ute og gikk en tur da bro­ren ble drept. Hun skal ha blitt kjent med drapet da hun kom til­ba­ke se­ne­re på da­gen.

47-årin­gen nek­ter straff­skyld, men har er­kjent å ha hjul­pet til med å skju­le blod­spor på gårds­plas­sen. Hun ble ny­lig løs­latt fra va­re­tekt, men er frem­de­les sik­tet for med­virk­ning til drap.

FOTO: ERLEND OLSBU

I no­vem­ber 2016 ble 44 år gam­le Sig­mund Ol­sen drept på den­ne går­den i Åmli. 44-årin­gens svo­ger har er­kjent drapet, men hev­der han ikke had­de noe valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.