– Jeg er satt i en katte­pine

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no TEKST: chris­ti­na.ost­tveit@fvn.no

Søgne-ord­fø­rer Astrid Hil­de fø­ler seg satt i en katte­pine: På den ene side er hun er­klært po­li­tisk in­ha­bil i brå­ket om vars­ler­ne. Så hva gjør hun nå når kom­mu­nen er sak­søkt?

– Jeg er råd­vill, det skal jeg ær­lig inn­røm­me. Og det var jo der­for jeg ba kom­mune­sty­ret si til meg hva jeg skal gjø­re, sier hun.

Ons­dag kveld la hun sa­ken fram for kom­mune­sty­ret. Men der fikk hun in­gen svar.

Sa­ken er den at kom­mu­nen 16. april ble stev­net for ret­ten av fag­for­enin­gen Pa­rat for må­ten de har hånd­tert vars­le­re. Spørs­må­let er hvem som skal hånd­te­re sa­ken i kom­mu­nen når både ord­fø­rer, vara­ord­fø­rer og råd­mann er er­klært in­ha­bil av kom­mune­sty­ret. Hil­de for­kla­rer sa­ken slik:

– I retts­sys­te­met er det ord­fø­re­ren som er kom­mu­nens re­pre­sen­tant, i ut­gangs­punk­tet uav­hen­gig av ha­bi­li­tet. I den­ne sa­ken har kom­mune­sty­ret tid­li­ge­re er­klært meg in­ha­bil etter kom­mune­lo­vens reg­ler, sier hun.

Hil­de me­ner det er mest ryd­dig å gi en pro­sess­full­makt til en som kan iva­re­ta kom­mu­nens in­ter­es­ser både i ret­ten og i be­hand­lin­gen i kom­mune­sty­ret.

– Jeg ba der­for om et råd fra kom­mune­sty­ret om hvem jeg bur­de de­le­ge­re parts­re­pre­sen­ta­sjo­nen til. Min in­ten­sjon var å være ryd­dig og hånd­te­re de kor­te retts­li­ge fris­ter vi må for­hol­de oss til nå på en god måte.

KOM BRÅTT På

I kom­mune­sty­ret ras­te de­bat­ten om ha­bi­li­tet og hvor­for sa­ken kom opp uten at den sto på saks­kar­tet.

– Det­te kom vel­dig brått på. Jeg har ikke kom­pe­tan­se nok til å gi et råd på så kort var­sel uten å ha lest dis­se do­ku­men­te­ne. Der­for ber jeg om at sa­ken blir lagt fram ved et an­net tids­punkt, sa Jack An­der­sen (H).

Det spe­si­el­le er at ord­fø­re­ren på egen­hånd har med­delt Pa­rat at hun øns­ker å vit­ne mot kom­mu­nen når sa­ken kom­mer opp for ret­ten.

VIL GI SIN VERSJON

– Jeg øns­ker å gi min versjon av hvor­dan jeg opp­lev­de å bli kon­tak­tet av vars­ler­ne. Det var jeg som ord­fø­rer som mot­tok det førs­te var­se­let i den­ne sa­ken, sier hun.

Hun sier hun kom­mer til å si at hun kun­ne hånd­tert den kon­tak­ten bed­re.

– Det tar jeg selv­kri­tikk på, sier Hil­de som ikke vil ut­dy­pe hva som lig­ger i det.

– Kom­mer du til å for­tel­le om egne opp­le­vel­ser, blant an­net kon­tak­ten med råd­man­nen?

– Blir jeg spurt om det, må jeg jo det.

I kom­mune­sty­ret tok vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp) til orde for at kom­mune­sty­ret bur­de an­se ord­fø­re­ren som ha­bil i den­ne sa­ken.

Chris­ti­an Eike­land (Frp) var svært kri­tisk til at sa­ken ikke sto på saks­lis­ta.

– Det er et stort spørs­mål for meg at ord­fø­re­ren skal vit­ne mot kom­mu­nen hun er ord­fø­rer for. Det er vel­dig uryd­dig.

– Vi i Frem­skritts­par­ti­et kom­mer ikke til å gjø­re noen in­ha­bi­le i dag. Retts­sys­te­met må vise hvor­dan det en­der opp til slutt, sa Eike­land.

Sa­ken rant ut i san­den, ikke minst for­di kom­mune­sty­ret men­te den ikke stod på saks­lis­ta.

– Men den stod på lis­ta som ori­en­te­rings­sak, sier Hil­de når vi snak­ker med hen­ne tors­dag.

Nå vet hun ikke hvor­dan hun skal hånd­te­re sa­ken vi­de­re ju­ri­disk.

– Jeg har ikke en­gang fått stev­nin­gen, den er sendt til råd­man­nen, sier Hil­de.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Søgne-ord­fø­rer Astrid Hil­de har ikke mang­ler på ut­ford­rin­ger. Nå hand­ler det om hvor­dan hun skal hånd­te­re den kom­men­de retts­sa­ken ju­ri­disk. Til venst­re råd­mann Kim Høy­er Ho­lum.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Ord­fø­rer Astrid Hil­de for­lot plas­sen sin, da hun had­de ori­en­tert om stev­nin­gen fra Pa­rat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.