Vil ha lo­ka­le re­strik­sjo­ner for vann­scoo­te­re

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

Et fler­tall i for­mann­ska­pet øns­ker lo­ka­le re­strik­sjo­ner for vann­scoo­te­re. Det skal sik­re at de nye og li­be­ra­le reg­le­ne blir kort­va­ri­ge.

– Det­te er vik­tig å få på plass, ikke minst av hen­syn til de myke bru­ker­ne av kys­ten og for dyre- og fugle­li­vet, sier Ivar Ber­gund­hau­gen, gruppe­le­der i Venst­re.

Re­gje­rin­gen har end­ret reg­le­ne for bruk av vann­scoo­te­re slik at de kan fer­des på sam­me måte som små­bå­ter. Det­te be­tyr en be­ty­de­lig opp­my­king der vann­scoo­te­re kan fer­des på ste­der som før var for­budt for dem.

Men sam­ti­dig sier de nye reg­le­ne at kom­mu­ne­ne kan inn­føre lo­ka­le re­strik­sjo­ner.

For­mann­ska­pet i Kris­tian­sand be­stem­te ons­dag at de skal ta ini­tia­tiv til at det kom­mer fel­les re­strik­sjo­ner for Kris­tian­sand, Søgne og Lil­le­sand. På den­ne må­ten kan de sik­re seg at det som man­ge ser på som et fri­slipp for vann­scoo­te­re blir kort­va­rig.

FLE­RE INI­TIA­TIV

Det er tatt lig­nen­de ini­tia­tiv and­re ste­der langs kys­ten, blant an­net i Ri­sør der Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker et sam­ar­beid med nabo­kom­mu­ne­ne om fel­les re­strik­sjo­ner.

Med sli­ke lo­ka­le reg­ler øns­ker kom­mu­ne­ne å gjen­inn­føre fle­re av de gam­le re­strik­sjo­ne­ne for bruk av vann­scoo­ter.

I Kris­tian­sand tvi­ler både råd­mann Tor Som­mer­seth og tek­nisk di­rek­tør Rag­nar Even­sen på at det lar seg gjø­re å inn­føre lo­ka­le reg­ler in­nen som­mer­fe­rien.

ØNS­KET FORBUD

Kris­tian­sand kom­mu­ne sa nei til de nye reg­le­ne for vann­scoo­te­re da de skul­le gi sitt hø­rings­svar tid­li­ge­re i vår. Det sam­me gjor­de Søgne og fle­re and­re kom­mu­ner langs kys­ten.

Der­for me­ner fle­re po­li­ti­ke­re i Kris­tian­sand at det er helt na­tur­lig at kom­mu­nen inn­fø­rer den type reg­ler som et po­li­tisk fler­tall fak­tisk øns­ker.

– Det er en grunn til at 90 pro­sent av kyst­kom­mu­ne­ne sier nei til det­te. Du kjø­per ikke en vann­scoo­ter for å kjø­re i fem knop langs land. Det­te er et le­ke­tøy, noe som en båt ikke er, sier Trond Blatt­mann (Ap).

VIL SI NEI

I Lil­le­sand me­ner ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen at det er helt urea­lis­tisk at de blir med på å inn­føre lo­ka­le re­strik­sjo­ner.

– Hos oss er det ikke noen vil­je til det, sier Tho­mas­sen.

I Søgne har kom­mune­sty­ret der­imot øns­ket et na­sjo­nalt forbud.

– Det er lite hen­sikts­mes­sig å inn­føre lo­ka­le reg­ler kun i Søgne. Men det kan være ak­tu­elt å dis­ku­te­re re­strik­sjo­ner for et stør­re om­rå­de, spe­si­elt i verne­om­rå­det Oks­øy Ry­vin­gen, sier ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap).

FOTO: KJE­TIL REITE

Trond Blatt­mann (midt­en) og Åse Løv­dal (beg­ge Ap) var med på å sik­re fler­tall for lo­ka­le re­strik­sjo­ner for vann­scoo­te­re. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) men­te det var mer na­tur­lig å ta sa­ken til by- og miljø­ut­val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.