– Tren­ger ikke ord­fø­re­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Fro­de Lauareid fra KS Ad­vo­ka­te­ne er pro­sess­full­mek­tig fra Søgne kom­mu­nes side. Han sier han ikke har sendt stev­nin­gen fra Pa­rat til ord­fø­re­ren for­di hun er er­klært in­ha­bil.

I ste­det er den sendt til råd­man­nen.

– Men kom­mune­sty­ret sier han også er in­ha­bil?

– Ja, men han er sam­ti­dig ad­mi­ni­stra­sjo­nens øvers­te leder og den som kjen­ner sa­ken best. Han skal hel­ler ikke dri­ve saks­be­hand- ling, sva­rer Lauareid.

Han sier at det slett ikke er sik­kert at råd­man­nen vil være til ste­de i retts­sa­len som kom­mu­nens re­pre­sen­tant.

– Det må jeg se. Men det kom­mer ikke til å være ord­fø­re­ren, sier han.

– Hva ten­ker du om at ord­fø­re­ren har meldt seg som vit­ne for kom­mu­nens mot­part, Pa­rat?

– Det har jeg in­gen for­me­ning om ut over at det er hen­nes ful­le rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.