– Vi leg­ger oss helt fla­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Syk­lis­te­ne i Team Sør­lands­ba­det lo­ver in­tern opp­vask etter tre­nings­tu­ren på E 39.

– Vi leg­ger oss helt fla­te. Som vi­deo­en vi­ser var det fle­re an­led­nin­ger til å svin­ge av. Det bur­de vi selv­føl­ge­lig ha gjort, sier Leif Mag­nar Bor­ten til Fædre­lands­ven­nen.

Søn­dag var Bor­ten og syk­kel­kom­pi­se­ne i Team Sør­lands­ba­det på en tre­nings­tur langs E 39. Den sis­te de­len av tu­ren ble for­evi­get av laste­bil­sjå­før Jør­gen Ege­nes, som rea­ger­te på at syk­lis­te­ne foran ham syk­let kilo­me­ter etter kilo­me­ter uten å slip­pe folk for­bi.

– Jeg me­ner at den­ne vi­deo­en be­ly­ser et tema syk­lis­te­ne ikke vil snak­ke om. På det mes­te var vi oppe i 50 kilo­me­ter i ti­men, på det mins­te kan­skje 20 kilo­me­ter i ti­men. Det­te er et pro­blem for oss som skal leve av trans­port, og skal rek­ke fram med le­ve­ran­ser, sa Ege­nes til Fædre­lands­ven­nen.

EN NYTTIG PÅMINNELSE

Tirs­dag la han ut den fem mi­nut­ter lan­ge vi­deo­snut­ten på Face­bo­ok. I lø­pet av et døgn had­de den blitt spilt av 150.000 gan­ger.

– Det­te vi­ser jo kraf­ten i so­sia­le medi­er, sier Bor­ten.

– Kan du si noe om hva dere tenk­te? La dere mer­ke til at det var tra­fikk bak dere, el­ler tenk­te dere ikke på det?

– Jeg har ikke lyst til å begi meg inn på noen for­kla­ring. Det ble som det ble. Det ser ikke bra ut og det er ikke sånn vi skal opp­fø­re oss, sier Bor­ten.

Han hå­per at vi­deo­en kan tje­ne som en nyttig påminnelse.

– Jeg er egent­lig glad for at den ble vist. Det kan være bra for and­re syklister å få en påminnelse om at vi også må vise hen­syn, sier Bor­ten.

TÅLMODIGE

Bor­ten skry­ter sam­ti­dig av tål­mo­dig­he­ten til laste­bil­sjå­før Ege­nes.

– Vi opp­le­ver ofte at folk leg­ger seg tett oppi oss og tu­ter, el­ler kjø­rer for­bi slik at vi nes­ten blå­ser av vei­en, sier Bor­ten.

Iføl­ge Bor­ten had­de syk­lis­te­ne syk­let rundt ti mil da Ege­nes tok opp mo­bil­ka­me­ra­et og star­tet fil­min­gen.

Dag­lig leder i Sør­lands­ba­det, At­le Hom­me, sier til Lyng­dals Avis at syk­kel­grup­pa må ta lær­dom av hen­del­sen.

– Det­te er flaut og pin­lig. Vi har i alle år vært opp­tatt av å byg­ge en god syk­kel­kul­tur. Den­ne opp­tre­de­nen er ikke i tråd med pro­se­dy­re­ne og vi kom­mer til å dis­ku­te­re det­te in­ternt, sier Hom­me til Fædre­lands­ven­nen.

Han har selv del­tatt på tre­nin­ger og ritt med Team Sør­lands­ba­det, men var ikke med un­der søn­da­gens tre­nings­tur.

– Det er klart at det­te er fryk­te­lig dumt med tan­ke på den kon­flik­ten som fin­nes mel­lom syklister og bi­lis­ter. Vi kan jo ikke gjø­re det godt igjen, men vi kan ta lær­dom av det og sør­ge for at vi opp­trer an­ner­le­des i fram­ti­da, sier Hom­me.

Laste­bil­sjå­før Ege­nes er for­nøyd med at syk­lis­te­ne tar selv­kri­tikk.

– Det sy­nes jeg er vok­sent gjort. De ut­set­ter både seg selv og and­re for fare ved en slik at­ferd, så jeg sy­nes det er bra at de tar lær­dom av hen­del­sen. Hvis de opp­trer an­ner­le­des nes­te gang har vi fått et pro­blem mind­re i tra­fik­ken, og da har jeg jo opp­nådd det jeg øns­ket, sier Ege­nes.

FOTO: JØR­GEN EGE­NES

Slik kjør­te syk­lis­te­ne i Team Sør­lands­ba­det i fem mi­nut­ter på E 39.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.