Ma­le­ne (23) le­ver for ame­ri­kans­ke

Ma­le­ne Han­sen rakk ak­ku­rat å kom­me seg in­nen­for por­ten til Ro­lig­he­den da mo­to­ren hos­tet, har­ket og sa takk for seg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Jeg skal få liv i den igjen. Det er nok ben­sin­til­før­se­len som har svik­tet, sier 23-årin­gen før hun gjør nytt dyp­dykk un­der pan­se­ret til sin Chev­ro­let Ca­ma­ro 76-mo­dell.

For 40. gang ar­ran­ge­rer U.S. Car Club Ag­der Sør­land­stref­fet. Tors­dag be­gyn­te bi­le­ne å rul­le inn til Ro­lig­he­den Cam­ping. Kan­skje kom­mer det så man­ge som 350 bi­ler – man­ge med cam­ping­vogn bak.

– Da sli­ter vi med plas­sen, sier leder for klub­ben, Tor­finn Sode­fjed, og vir­ker en smu­le be­kym­ret når vi mø­ter ham og ste­dat­te­ren Ma­le­ne.

FRA HELE SØR-NOR­GE

Det er kan­skje litt feil å kal­le det Sør­land­stref­fet, for her kom­mer det bi­ler fra hele Sør-nor­ge og vel så det. En og an­nen dansk bil blir nok også å se.

Så hva er det som fen­ger slik med ame­ri­kans­ke bi­ler?

– Lyd! Den er vik­tig. Ly­den for­tel­ler om bi­lens musk­ler. Og så er det ut­se­en­de så klart. Og man skal selv­sagt ikke un­der­vur­de­re har­ry­fak­to­ren, sier Tor­finn.

INKLUDERENDE MILJØ

Dess­uten er mil­jø­et godt.

– Her blir du in­klu­dert. Når du mø­ter men­nes­ker som har sam­me in­ter­es­se som deg, er det lett å kom­me i gang med pra­ten, sier Ma­le­ne.

Det har gått 41 år si­den Sør­lan­dets størs­te am­car-klubb ble etab­lert – i 1976. Året etter var førs­te Sør­land­streff i Lyngdal, men etter hvert ble tref­fe­ne flyt­tet til Ro­lig­he­den. Klub­ben lei­er hele cam­ping­plas­sen den­ne hel­ga.

– Vi er 170 med­lem­mer og vi blir sta­dig fle­re, for­tel­ler Tor­finn. Skik­ke­lig hopp i an­tall med­lem­mer og ak­ti­vi­tet kom for fem år si­den da de fikk et 900 kvad­rat­me­ter stort klubb­hus på Bo­en på Tveit.

Må LIKE AME­RI­KANS­KE BI­LER

For å bli med­lem er det in­gen and­re kri­te­ri­er enn at du har in­ter­es­se for ame­ri­kans­ke bi­ler. Du tren­ger slett ikke eie en slik do­ning. Og ei­er du den, tren­ger det hel­ler ikke være en ve­te­ran­bil.

– Hvor­for ame­ri­kansk? Man­ge fine bi­ler fra Tysk­land, Ja­pan...

– Ame­ri­kans­ke bi­ler har mer sjel og sjarm. Og så er de mer so­li­de, me­ner Tor­finn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.