Ne­set vant mot Byg­land kom­mu­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Byg­land kom­mu­ne men­te tid­li­ge­re vara­ord­fø­rer og cam­ping­plas­sei­er Olav Ne­set lur­te seg unna en mil­lion­av­ta­le. Nå har kom­mu­nen tapt på alle punk­ter i Kris­tian­sand ting­rett.

– Det er godt å få den­ne opp­reis­nin­gen fra dom­sto­len, for det har vært to vel­dig tøf­fe år for meg. Det har vært tøft å bli be­skyldt og stev­net av sin egen kom­mu­ne for å fare med usann­he­ter, sier Ne­set til Fædre­lands­ven­nen.

Sa­ken hand­ler om ut­byg­ging av vann og kloakk til Gren­di og nytt vann- og kloakk­an­legg til Ne­set Cam­ping, som Olav Ne­set ei­er og dri­ver. Stri­den har stått om det ble av­talt an­leggs­bi­drag el­ler ikke fra Ne­set.

Saks­be­hand­ler for ut­byg­gin­gen, Kjell Lan­de, hev­det at han inn­gikk en munt­lig av­ta­le med Ne­set om at Ne­set skul­le be­ta­le minst én mil­lion kro­ner. Se­ne­re ble kra­vet øket til 1,4 mil­lio­ner kro­ner.

Ne­set sier han ald­ri har inn­gått en slik av­ta­le, ut­over å be­ta­le til­kob­ling og ut­byg­ging på egen grunn.

I ting­ret­ten sa Kjell Lan­de at av­ta­len ble inn­gått over en kaffe­kopp – og at Ne­set he­vet øye­bry­ne­ne da be­lø­pet på én mil­lion kom opp.

Ret­ten skri­ver:

«Etter ret­tens syn har det klart for­mod­nin­gen mot seg at en av­ta­le med så be­ty­de­lig øko­no­misk be­løp for beg­ge par­ter som et an­leggs­bi­drag på en mil­lion kro­ner skal ha blitt inn­gått på en så ufor­mell måte som an­gitt i Lan­des for­kla­ring».

Ord­fø­rer Leiv Rygg og råd­mann Aas­mund Lauv­dal har stilt seg bak Lan­de hele vei­en.

Ord­fø­rer Leiv Rygg sier at kom­mu­nen nå vil lese dom­men, og de­ret­ter skal kom­mune­sty­ret vur­de­re anke­grunn­la­get.

FOTO: PRIVAT

Olav Ne­set ved Ne­set Cam­ping er glad for dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.