Til­byr gra­tis in­ter­nett i sen­trum

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARIE N. KALVEHAGEN

Lil­le­sand til­byr gra­tis, tråd­løst in­ter­nett i sen­trum: – Dumt at vi ikke får til det sam­me i Kris­tian­sand, sier Venst­re-po­li­ti­ker Dag Vi­ge.

– Det­te er vel­dig po­si­tivt for tu­ris­te­ne, og selv­sagt for våre egne. Vi øns­ker å vise at Lil­le­sand er en fin plass å bo og etab­le­re seg i, sier Trond Are Gjo­ne, dag­lig leder i Lil­le­sand Vekst.

Lil­le­sand er ikke den førs­te byen som til­byr gra­tis in­ter­nett i sen­trum. Gjo­ne me­ner imid­ler­tid at Lil­le­sand skil­ler seg fra and­re byer.

– Når du kob­ler deg til in­ter­nett i Lil­le­sand tren­ger du ver­ken pass­ord el­ler bru­ker­navn. I til­legg kom­mer du di­rek­te til vår lan­dings­side Lil­le­sand.no, sier han.

– Det vil bli langt enk­le­re for tu­ris­ter å opp­hol­de seg i Lil­le­sand, sier Gjo­ne vi­de­re.

Tid­li­ge­re gruppe­le­der i Venst­re, Dag Vi­ge, fore­slo al­le­re­de i 2013 å til­by gra­tis in­ter­nett til tu­ris­te­ne i Kvad­ra­tu­ren, men for­sla­get gikk ald­ri gjen­nom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.