11 mis­ter job­ben

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULEBERG

11 per­soner er uten ar­beid etter konkurs i ma­ler­fir­ma­et Larsen og Rosaas i Vennesla.

Det var de to ei­er­ne Jarle Fjel­let (styre­le­der) og Ru­nar Haugland Har­de­land (dag­lig leder) som selv meld­te opp­bud for fir­ma­et tirs­dag.

År­sa­ken er fal­len­de om­set­ning og sta­dig mind­re mar­gi­ner. Sel­ska­pet had­de 11 an­sat­te på slut­ten. Hoved­job­ben hand­let om male­r­opp­drag for Kru­se Smith på Id­da Amfi i Kris­tian­sand.

Bo­be­sty­rer er ad­vo­kat Sver­re Brangdø-el­le­nes hos Wan­gen­ste­en og Co. Han sier det­te:

– Om­set­nin­gen var over 16 mil­lio­ner i 2014, men nede i 11 mil­lio­ner i 2015 og i fjor falt den yt­ter­li­ge­re.

Ei­er­ne har den sis­te ti­den hatt dia­log med Spare­ban­ken Sør og ma­ler­me­ster­kje­den og Mes­ter­far­ge.

– Det end­te med en løs­ning hvor sel­ska­pet even­tu­elt måt­te kjø­pe all ma­ling og alt ut­styr kon­tant. Det gikk rett og slett ikke å få til i prak­sis, for­tel­ler bo­be­sty­rer.

Han sier ban­ken har hatt en pant på to mil­lio­ner kro­ner i sel­ska­pet, pluss sik­ker- het i va­rer.

– Det er både ute­stå­en­de for­drin­ger og gjeld jeg ennå ikke har over­sikt over. Det er en del tap som lig­ger an til å få god dek­ning, sier ad­vo­kat Brag­døEl­le­nes.

Jarle Fjel­let og Ru­nar Haugland Har­de­land selsk­ka­pet Mes­ter­verk Hol­ding AS med en halv­part hver. Det­te sel­ska­pet eide Larsen og Rosaas AS.

De to ei­er­ne har ikke svart på våre hen­ven­del­ser, men bo­be­sty­rer sier de sann­syn­lig­vis vil for­sø­ke å star­te opp på nytt. De kom­men­de da­ge­ne vil av­gjø­re det.

De an­sat­te er sik­ret å få sitt gjen­nom Lønns­ga­ranti­fon­det.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Det sto­re ma­ler­fir­met Larsen og Rosaas med til­hold på Huns­øya er konkurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.