– Nerve­sen­ter for jihad

Po­li­ti­et sier at selv­mords­bom­be­ren i Manchester var en del av et nett­verk. Det er en rek­ke sto­re isla­mist­mil­jø­er i fle­re en­gels­ke byer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA PLETTEN, TARJEI KRAMVIKEN OG KJE­TIL HANSSEN

– Uan­sett hvor an­gri­pe­ren har fun­net sine me­nin­ger, så var det i hvert fall ikke her, sier Az­nar Mah­moud.

Af­ten­pos­ten tref­fer ham uten­for Dids­bury-mos­ke­en, der den mis­tenk­te an­gri­pe­ren plei­de å gå. Ons­dag mor­gen var mos­ke­en vok­tet av et lite opp­bud av po­liti­folk. Det var imid­ler­tid in­gen til ste­de som kun­ne ut­ta­le seg på veg­ne av me­nig­he­ten. Af­ten­pos- ten traff Mah­moud uten­for. Dro­sje­sjå­fø­ren plei­er å gå til fre­dags­bønn her, men han kjen­te ikke Sal­man Abe­di, man­nen som er iden­ti­fi­sert som selv­mords­bom­be­ren i an­gre­pet man­dag.

Han av­vi­ser imid­ler­tid på det ster­kes­te at Abe­di kan ha blitt le­det på vil­le vei­er i Dids­bury.

– Ima­men snak­ker all­tid om fa­ren ved ra­di­ka­li­se­ring. All­tid, sier Mah­moud.

JOBBET I MOS­KE­EN

Både Sal­man Abe­dis bror Is­mael og hans søs­ter Jo­ma­na skal ha jobbet i Dids­bury-mos­ke­en, iføl­ge The Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Mens mos­ke­en i Manchester ikke er kjent som et knute­punkt for jiha­dis­ter, har Stor­bri­tan­nia fle­re byer med isla­mis­tis­ke mil­jø­er som i lang til har vært knyt­tet til in­ter­na­sjo­na­le ter­ror­nett­verk.

Po­li­ti­et i Manchester sier at de etter­fors­ker et nett­verk i for­bin­del­se med ter­ror­hand­lin­gen man­dag.

Både Lu­ton og Bir­ming­ham har i åre­vis vært re­krut­te­rings­driv­hus for eks­tre­mis­ter. Mos­ke­er og ima­mer i dis­se by­ene har spilt en be­ty­de­lig rol­le i å in­spi­re­re og re­krut­te­re ter­ro­ris­ter som se­ne­re har ut­ført an­grep både in­nen­for og uten­for Stor­bri­tan­nias gren­ser.

– ET NERVE­SEN­TER FOR JIHAD

Islamsk eks­tre­mis­me er et øken­de pro­blem i Stor­bri­tan­nia, og fle­re har ut­trykt be­kym­ring for ut­vik­lin­gen de sis­te åre­ne. Se­nior­fors­ker Pet­ter Nes­ser kal­ler lan­det et «nerve­sen­ter» for eks­tre­mis­men i Euro­pa – det er lan­det for ideo­lo­gisk le­del­se, re­krut­te­ring og pro­pa­gan­da.

Det al­ler mes­te av jiha­dis­tisk ter­ror i Euro­pa, gjen­nom­fø­res av for­gre­nin­ger som sprin­ger ut av Stor­bri­tan­nia, for­tel­ler Nes­ser.

– Det er et stort miljø med hundre­vis av mi­li­tan­te eks­tre­mis­ter i Stor­bri­tan­nia, sier Nes­ser, som er til­knyt­tet For­sva­rets forsk­nings- in­sti­tutt (FFI).

Pet­ter Nes­ser me­ner en vik­tig nøk­kel til å for­stå den euro­pe­is­ke jiha­dis­men er å se på le­der­fi­gu­re­ne og for­bin­del­se­ne mel­lom uli­ke mil­jø­er i Euro­pa.

Ett ek­sem­pel er at nett­ver­ket bak ter­ro­ren i Pa­ris og Bel­gia møt­te bri­tis­ke eks­tre­mis­ter før an­gre­pet, iføl­ge FFIS kart­leg­ging av an­grep i Euro­pa.

Mø­tet skal ha fun­net sted i Bir­ming­ham, som også var hjem­byen til Kha­lid Ma­sood, man­nen bak an­gre­pet på West­min­ster i mars der fem per­soner mis­tet li­vet.

Også Bury Park-om­rå­det i Lu­ton er blant de mest kjen­te hots­po­te­ne for eks­tre­mis­me i Stor­bri­tan­nia. De sis­te åre­ne har hele fa­mi­li­er flyt­tet her­fra til Sy­ria for å slut­te seg til IS’ selv­opp­nevn­te kali­fat.

De syv men­ne­ne som sto bak det ver­ste ter­ror­an­gre­pet i Stor­bri­tan­nia, bom­bin­gen av un­der­grun­nen i Lon­don i 2005, møt­tes i Lu­ton. Svens­ke Tai­mour Ab­dul­wa­hab som spreng­te seg selv i luf­ten i Stock­holm i 2010 ble ra­di­ka­li­sert ved en mos­ke i Lu­ton. Og West­min­ster-ter­ro­ris­ten Ma­sood opp­holdt seg i Lu­ton da han kom på po­li­ti­ets ra­dar.

ØKEN­DE STØTTE

Sta­dig fle­re bri­tis­ke mus­li­mer støt­ter vol­de­li­ge eks­tre­mis­me. Det skri­ver re­gje­rin­gens in­te­gre­rings­le­der Da­me Loui­se Ca­sey i en rap­port som ble pub­li­sert i de­sem­ber. Hun kal­ler ut­vik­lin­gen for «be­kym­rings­full». Rap­por­ten ble skre­vet på opp­drag fra stats­mi­nis­te­ren og in­nen­riks­mi­nis­te­ren.

Ca­sey skri­ver at det er fle­re grun­ner til den øken­de støt­ten, der­iblant so­sio­øko­no­mis­ke fak­to­rer som fat­tig­dom, mang­len­de ut­dan­nel­se og islam­hat, men også en vok­sen­de mis­nøye med vest­lig po­li­tikk i mus­lims­ke land.

FOTO: NTB SCANPIX/REUTERS

Den eks­tre­mis­tis­ke ima­men Anjem Chouda­ry leder en de­mon­stra­sjon i Lon­don i 2012. Han har si­den blitt fengs­let for å ha støt­tet IS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.